Notulen ALV
3 september 2013
door
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

Aanwezig zijn: Jorge Alarcon, Frans Albregts, Cees van den Berg, Arno Bezemer, Jack Blanchard, Bert Bödicker, Rob Bödicker, Ridens Bolhuis, Martin Bottema, Dennis Breuker, Nirav Christophe, Wouter Egas, Marnix Godding, Tjerk Hoek, Alje Hovenga, Gerold Huter, Ti de Jong, Tony Lith, Wim Nijenhuis, Frans Oranje, Marc Overeem, René Pijlman, Roel Polak, Jeanne Potters, Albert Riemens, Rik Salomons, Robert Jan Schaper, Paul Schipper, Tigran Spaan, Angelo Spiler, Wim Suyderhoud, Boudewijn Thewissen, André Timmer, Ivo Timmermans, Allaert Troost, Eric van Tuijl, Hans Uiterwijk, Jaap van Velzen, Cees Visser, Peter van der Vlis, Enrico Vroombout, Piet van der Weide, Peter van de Werf, Helmer Wieringa, Jan Wieringa, Anneke Wiggelendam, Abe Willemsma, Rob Witt, Aldo van de Woestijne, Michael Wunnink.

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heren Helmerik Blokland, Peter Doggers, Hugo van Hengel, Robert Kikkert, Karol Lesman, Pieter Melford, Wim de Schipper, Paul van der Sterren, Coen Venema, Co Vennius.

De voorzitter staat stil bij het overlijden in het afgelopen jaar van 4 (oud)leden: Leon Pliester, Menno Meijer, John Könst en Errit Petersma. De voorzitter vraagt 1 minuut stilte om deze leden te herdenken.

Vervolgens blikt de voorzitter kort terug op het afgelopen seizoen.

 

De huursituatie ten aanzien van Huize Lydia is verbeterd: er zijn langere termijn afspraken mogelijk over de huur, en de huuronderhandelingen verlopen een stuk soepeler.

Het Eijgenbroodtoernooi was met 99 deelnemers geslaagd.

De KNSB heeft de verplichte afdracht verhoogd. Dit zal gevolgen hebben voor onze contributie. Ook de KNSB ledenadministratie gaat veranderen. Er draait nu een pilot maar deze wordt in het najaar volledig uitgerold.

De interne competitie is goed verlopen met dank aan het indelingsteam. Het snelschaak duurde lang maar het was wel een geslaagde avond. De zomerrapid verliep ook goed, verbeterpuntje is het sneller publiceren van de uitslagen op de website.

De externe competitie was qua resultaat vlak, 2 promovendi en 2 degradanten en verder middenmoters.

De jeugd had al met al een goed seizoen: er zijn nieuwe trainers, de schaaklessen voor ouders zijn een succes. In het verlengde daarvan zijn ook lessen voor huisschakers gestart. Ook daar komt positieve feedback op.

Ten slotte sluit de voorzitter af met de tevreden constatering dat er volgend jaar weer een volledig bestuur zal aantreden.

2. De notulen van de ALV van 2012

Ivo Timmermans merkt op dat hij aanwezig was. Robert Jan Schaper meldt dat Maarten Hoeneveld Nederlands kampioen was en Martijn Haan jeugdkampioen.

Dennis Breuker vraagt n.a.v. blz. 4 of de regel dat je na 4x intern spelen moet kiezen voor lidmaatschap daadwerkelijk is gehandhaafd. Marnix Godding antwoord dat dit in de praktijk al na 3x intern spelen is gebeurd.
Verder zijn er geen opmerkingen en zijn de notulen daarmee goedgekeurd.

3. Het verslag van de secretaris.

Geen opmerkingen en daarmee akkoord.

4. Het verslag van de wedstrijdleider intern.

Dennis Breuker merkt op dat de tekst over het gebruik van Heks in de zomercompetitie niet klopt en waarschuwt dat overstappen op een nieuw systeem niet zomaar kan. De voorzitter antwoordt dat het bestuur de problemen kent en vraagt of Dennis bereid is, eventuele vragen hierover te beantwoorden. Dennis geeft aan dat hij daartoe bereid is, mits de overdracht aan de nieuwe gebruikers goed geregeld wordt.

Marnix Godding geeft nog aan dat de verwerking van de standen inmiddels is geautomatiseerd en volgend jaar dus geen probleem zal opleveren. Verder geen opmerkingen waarmee het verslag is goedgekeurd.

5. Het verslag van de wedstrijdleider extern.

Geen opmerkingen en daarmee goedgekeurd.

6. Het verslag van de jeugd.

Dennis Breuker vindt het idee van een jeugd-website erg goed. Robert Jan Schaper geeft aan dat de site vooral bedoeld is als info site. Het adres is Caissa.pionnenclub.nl

Verder geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

7. Verslag van de Kascontrole commissie.

De penningmeester krijgt een compliment voor het innen van oude contributies en de inzichtelijke presentatie van de cijfers. De Kascontrole commissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De ALV gaat bij acclamatie akkoord.

8. Verslag van de penningmeester.

Albert Riemens vraagt waar de alsnog geïnde achterstallige contributies in de jaarrekening terug zijn te vinden. De penningmeester geeft aan dat deze zijn verantwoord op de post afboeking contributies in combinatie met de post debiteuren op de balans.

Albert verzoekt tevens om volgend jaar ook de cijfers van eerdere jaren op te nemen om te zien hoe bepaalde uitgavenposten zich ontwikkelen. De penningmeester zegt dit toe.

Albert vraagt of declareren van reiskosten uitmaakt voor de vergoeding die de club krijgt van de KNSB. De penningmeester licht het reiskostenvergoedingssysteem toe en geeft aan dat het niet declareren van reiskosten beter is voor de financiën van de club.

Albert vraagt een onderbouwing voor de doelstelling van het eigen vermogen van 5000 euro. De penningmeester geeft aan dat deze maatstaf een doelstelling is voor de komende jaren die past bij een club met het uitgavenpatroon van Caissa.

Dennis Breuker vraagt een toelichting op het verschil tussen de begrootte en gerealiseerde contributiebaten. De penningmeester geeft aan dat dit verklaard wordt door ledenmutaties gedurende het jaar en overloopeffecten.

Verder zijn er geen opmerkingen.

9. Decharge bestuur.

Het bestuur krijgt van de ALV decharge voor het gevoerde beleid.

10. Bestuursverkiezing.

Martin Bottema treedt af als secretaris.

Het bestuur stelt Peter van der Vlis voor als wedstrijdleider interne competitie en Tony Lith als secretaris. Er zijn geen tegenkandidaten. Het voorstel wordt aangenomen.

11. Benoeming kascontrolecommissie.

Paul Schipper maakt niet langer deel uit van de kascommissie. Nadat Marnix Godding een fles wijn in het vooruitzicht heeft gesteld, meldt Cees Visser zich aan als opvolger van Paul.

12. Begroting seizoen 2013-2014.

Marnix noemt als belangrijke punten:

  • om de begroting dekkend te krijgen (mede i.v.m. de afdracht aan de KNSB) dient de contributie met € 10,- te worden verhoogd. Dit geldt ook voor de jeugd.
  • omdat er nu 6 teams in de KNSB-competitie spelen, moet ca. € 800,- extra worden uitgegeven. Mede omdat er meer thuiswedstrijden worden gespeeld.

Wim Suyderhoud vraagt waarom voor het clubblad € 100,- minder is begroot. Er was € 3000,- toegezegd. De kosten zijn niet helemaal voorspelbaar vanwege willekeur bij de drukkers.

Marnix meent dat € 2900,- toch voldoende is. Hij refereert aan de kosten van één foto (€ 120,-) en stelt dat het uit kan met één foto minder. Wim persisteert maar Marnix denkt dat als er problemen zijn ontstaan dat die na overleg binnen het budget gehouden kunnen worden.

Op een vraag van Frans Oranje zegt Marnix minder renteopbrengst te verwachten.

Dennis Breuker stelt voor bij de KNSB aan te geven dat Caïssa vaker uit wil spelen. Marnix zegt toe dat dit zal gebeuren.

Arno Bezemer merkt op dat er geen bijdrage voor het Eijgenbroodtoernooi is georganiseerd. Marnix herinnert eraan dat in het verleden € 650,- is bijgedragen. Dit jaar was er een positief resultaat van € 200,-. Naar verwachting zal het Eijgenbroodtoernooi zichzelf in het komende jaar kunnen bedruipen.

Arno vindt het toch jammer, waarna Abe uiteenzet dat de Stichting Caïssa tot op heden het toernooi organiseerde, maar dat deze zal worden ontmanteld waarna binnen de vereniging een toernooicommissie zich met de organisatie van het toernooi zal belasten. Arno: “Wanneer?”. Abe: “Het komend seizoen.” Dennis hoopt op een positief resultaat.

Abe vraagt de ALV of het voorstel voor de contributieverhoging duidelijk is. Helmer Wieringa vraagt zich af of dit elk jaar zal gebeuren. Marnix wijst erop dat er minder subsidie binnenkomt terwijl de afdracht aan de KNSB is verhoogd. Helmer vraagt of dit dus incidenteel is. Marnix vermoedt van wel. Helmer zou graag iemand van de KNSB ontmoeten. Robert Jan zegt dat dit meestal op de ledenvergadering van de SGA gebeurt. Helmer vraagt zich af of we wel iets van de KNSB merken. Marnix zegt dat er een enquête was, maar dat dit niet ieder jaar plaatsvindt. Abe wijst er op dat het meer om de competitie gaat.

Albert Riemens vraagt of het niet duur is in vergelijking met andere bonden maar Abe denkt dat het wel meevalt en bedankt de heren voor de input.

Wim Suyderhoud merkt op dat de contributie vrij vaak omhoog is gegaan en dat dat voor de penningmeester niet prettig is. Hij zou dat graag tot staan gebracht zien worden en zou graag zien dat volgend jaar de contributie niet verhoogd zal worden. Marnix zegt toe dat na te streven.

Jeanne Potters heeft vastgesteld dat er mensen zijn die wel eens gratis komen schaken. Ze wil zo iemand per avond laten betalen. Marnix laat weten dat bij de indeling er rekening mee wordt gehouden dat mensen na drie keer meespelen beslissen of ze lid willen worden. Jeanne denkt dat het toch wel voorkomt dat mensen vaker meespelen. Marnix denkt dat dit wel meevalt en wijst erop dat de zomercompetitie open is. Jeanne blijft het vreemd vinden, maar Robert Jan zegt dat de aantallen zeer klein zijn. Wim Suyderhoud meent dat het de club helemaal niets kost en vindt het eigenlijk wel sympathiek. Tjerk ziet het als een stukje PR. Ti vindt het weinig zinvol om je daar druk over te maken en Wim vertelt over zijn prettige gratis schaakervaring in San Francisco.

Robert Jan ziet eveneens geen probleem en zou juist graag zien dat er mensen zijn die bezoekers schaaktraining geven. Een manier om mensen binnen te krijgen.

Abe brengt het voorste voor contributieverhogingl in stemming. Er zijn geen tegenstemmen zodat het wordt aangenomen.

Het voorstel om in het Bilderdijkpark de KNSB thuiswedstrijden te laten plaatsvinden

René Pijlman geeft een uiteenzetting over de huisvestingsproblematiek nu het Woestduincentrum gesloten zal worden. Een optie is een ruimte in het Bilderdijkpark te gebruiken als locatie. Ook het Ignatiuscollege is een mogelijkheid. Daar kan de bar in eigen beheer worden uitgebaat. Dennis Breuker ziet wel enige negatieve aspecten. Robert Jan wijst erop dat er dan wel mensen nodig zijn voor het barbeheer. René vraagt of die bereidheid er is. Hans Uiterwijk, Tjerk Hoek en Frans Albregts stellen zich beschikbaar.

Arno vraagt zich af waarom er geen duidelijk voorstel is, maar Robert Jan zegt dat dit in de nabije toekomst zijn beslag gaat krijgen. Er waren contacten met Amsterdam West, maar die zullen wellicht geen vervolg krijgen. Arno betreurt de aderlating voor Amsterdam West. Nadat de voor- en nadelen van de twee opties aan de orde zijn gekomen, spreekt Paul Schipper zijn vertrouwen uit in het bestuur en stelt Tigran Spaan voor het ultieme besluit aan het bestuur over te laten.

Abe brengt dit voorstel in stemming dat vervolgens met 5 tegenstemmen wordt aangenomen.

Nirav zou graag nog een tijdslimiet zien, maar dat blijkt niet eenvoudig te realiseren.

13. Voorstel interne competitie 1.

Marc Overeem zet zijn voorstel uiteen. Dennis reageert en zegt dat mensen die extern spelen niet benadeeld behoren te worden. Robert Jan wil de animo daartoe niet verkleinen. Arno meent dat het succes van Dennis een extreme uitzondering is omdat hij veel extern heeft gespeeld, maar ziet geen bezwaar in het beloningsprincipe. Aldo vraagt zich nog af hoe het bij andere clubs is geregeld.

Het voorstel wordt met 27 stemmen voor en 7 tegen aangenomen.

14. Voorstel interne competitie 2.

Marc ligt zijn voorstel toe. Robert Jan ziet echter het liefst geen verandering. Veelspelers moeten niet teveel in het voordeel komen. Als het voorstel zou worden aangenomen zou het bij het kampioenschap slechts gaan om een zeer beperkt aantal spelers. De vergoeding van 1/3 van de eigenwaarde zou maximaal 5 keer worden toegekend. Robert Jan zet de problematiek bij het indelen uiteen. Arno wijst erop dat het alleen om de paar hoogste plaatsen gaat.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Het wordt verworpen met 6 stemmen voor en 26 tegen.

Vervolgens komt het bestuursvoorstel in stemming. Dit wordt met 33 voor en 5 tegen aangenomen.

15. Voorstel Kadercommissie.

Robert Jan licht zijn voorstel voor het installen van een kadercommissie toe. Dennis is zeer positief. Angelo stelt voor een lijst met taken op te stellen en breekt een lans voor vrijwilligersbeleid. Tjerk wil niet teveel commissies. Tigran legt uit dat het werven van vrijwilligers veel tijd kost en wijst op het belang van een commissie. René benadrukt het belang van contact met nieuwe leden. Ook Marnix en Helmer zijn zeer positief over dit voorstel.

Abe vraagt naar vrijwilligers. Angelo, Peter van der Werf en Frans Albregts stellen zich beschikbaar.

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

16. Voorstel plaatsingscommissie externe teams.

Albert Riemens licht het voorstel toe. Hij wijst erop dat er met regelmaat invallers nodig zijn. Hij zou graag een maximale inspanning zien om aanwezig te zijn. Hij dankt Jurgen Stigter voor diens activiteiten. Hij verwacht een moeilijk jaar voor het zesde, maar dat zal anders liggen voor het zevende. Hij dankt de wedstrijdleider externe competitie voor diens inspanningen en stelt zich eventueel beschikbaar voor het volgend seizoen.

Dennis bespeurde enige competitievervalsing, maar kreeg te horen dat het niet anders is. Tigran meent dat het wel meevalt. René zet uiteen waarom de viertallen in de laagste klasse zijn geplaatst. Het vormen van achttallen is daar niet mogelijk. Wensen worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De voorzitter stelt voor het voorstel te accepteren en dat gebeurt vervolgens.

17. Verslag materiaalcommissie.

Een verslag ontbreekt. Abe memoreert dat de materiaaldag een succes was. Tjerk Hoek en André Timmer stellen zich beschikbaar voor de materiaalcommissie.

18. Verslag Eijgenbroodtoernooi.

Het verslag gaf geen aanleiding tot vragen.

19. Prijsuitreiking seizoen 2012 – 2013.

Peter van der Vlis gaat over tot het uitreiken van de prijzen. Michael Wunnink krijgt de prijs voor de beste partij. Tommy Koens ontvangt de ErritPetersmatrofee met de score van 71/2 uit 9. De publicatie van een diagram uit een partij van Abe in het Duitse schaakblad Schach wordt aangestipt.

Jan Willem Knipscheer ontvangt de Frans Oranje-lantaarn.

De winnaars van de ratinggroepen:

Categorie A-turnus B-turnus
Algemeen Arno Bezemer Arno Bezemer
Tot 2125 Nirav Christophe Albert Riemens
Tot 2025 Dennis Breuker Dennis Breuker
Tot 1950 Ridens Bolhuis Ridens Bolhuis
Tot 1800 Ton van Nieuwkerk Cees van den Berg
Tot 1675 Alexander Flick Peter Hoomans
Tot 1525 Ed Leuw Jaap van Velzen
Tot 1400 Dick Dolman Jan Willem Knipscheer

20. Rondvraag en sluiting.

1. Angelo ziet de rubriek Stelling van de week niet als reclame voor de vereniging. Abe laat weten dat Ivo Timmermans deze in het vervolg zal verzorgen. Angelo meent dat ook het technisch onderhoud van de website te wensen overlaat. René zegt dat er wel mensen voor zijn, maar dat er niet altijd voldoende tijd beschikbaar is. Wim vraagt nadere uitleg bij Rik Salomons. Het blijkt dat er weinig onderlinge communicatie is. René oppert dat dit misschien iets is voor de kadercommissie.

2. Frans Oranje bedankt voor de getoonde belangstelling tijdens zijn ziekte. “Het heeft zozeer geholpen dat jullie me niet hoefden te gedenken aan het begin van de vergadering.”

3. Wim Suyderhoud doet de suggestie de rubriek lief en leed van de vereniging ook door de kadercommissie te laten verzorgen.

4. Arno wijst op onvolkomenheden in het indelingssysteem. Robert Jan zegt dat het systeem inmiddels is aangepast, eventueel kan er nog handmatig worden ingedeeld bij storende paringen.

5. Dennis wijst op het gewijzigde tijdstip waarop het Eijgenbroodtoernooi zal worden gehouden. Nieuw is dat er in twee groepen zal worden geschaakt.

6. Robert Jan herinnert de aanwezigen aan het Schaak/tennistoernooi. Tjerk klaagt over te sterke schakende deelnemers aldaar.

7. Helmer vestigt de aandacht op het gewijzigde speeltempo in de nieuwe competitie.

8. Jeanne vraagt de aanwezigen om hun beklag te doen bij Het Parool vanwege de verdwenen schaakrubriek.

Nadat wordt vastgesteld dat er geen vragen meer zijn, sluit de voorzitter de vergadering.

Aktiepunten:

  • De KNSB zal ervan op de hoogte worden gebracht dat Caïssa vaker uit wil spelen.
  • De contributie zal worden verhoogd.
  • Het bestuur wordt gemachtigd de huisvesting voor de externe competitiewedstrijden te regelen.
  • Er zal een kadercommisie worden ingesteld.
  • Een website voor de jeugd wordt geopend. (Caissa.pionnenclub.nl)

Reactie achterlaten