art. 1: Naam en zetel

De vereniging draagt de naam SV Caïssa en is gevestigd te Amsterdam. De vereniging is opgericht op 1 mei 1951 te Amsterdam.

art. 2: Doel en middelen

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport te stimule­ren, in stand te houden en uit te breiden. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 1. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;
 2. aansluiting bij de SGA;
 3. deelneming aan de competitie van de KNSB en de SGA;
 4. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van wedstrij­den;
 5. het houden van een interne competitie;
 6. het uitgeven van een verenigingsorgaan;
 7. het maken van propaganda voor de schaaksport;
 8. alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen.

art. 3: Verenigingsjaar

 1. Het verenigingsjaar loopt van de eerste dinsdag in september tot de eerste dinsdag in september van het volgende jaar.
 2. Het boekjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli van het volgende jaar.

art. 4: Leden

Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen.

art. 5: Ereleden en leden van verdienste

Personen die zich jegens de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk hebben ge­maakt, kunnen door de algemene vergadering tot erelid of lid van verdienste worden benoemd.

art. 6: De verkrijging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur. Tegen niet-toelating staat beroep open bij de algemene vergadering.

art. 7: De beëindiging van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. overlijden;
  2. opzegging door of namens het lid;
  3. royement.
 2. Voor beëindiging van het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste is lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

art. 8: Bestuur

 1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste drie leden.
 2. Bestuursleden moeten meerderjarig zijn en lid van de vereniging. Een bestuurs­lid kan niet in dienstverband tot de vereniging staan.
 3. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering gekozen. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige bestuursleden verdelen onder­ling hun taken. Bestuursleden worden gekozen voor de tijd van één jaar en zijn terstond herkiesbaar.
 4. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
  1. het niet meer voldoen aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel;
  2. het verstrijken van de zittingsperiode of tussentijds terugtreden;
  3. een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering.
 5. Tussentijds ontstane vacatures worden vervuld voor de tijd die het terugtre­dende bestuurslid nog had te vervullen.
 6. De vereniging wordt door de voorzitter zowel in als buiten rechte vertegen­woordigd. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de vereniging zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd door de secretaris en de penningmeester tezamen.
 7. Het bestuur is bevoegd tot alle rechtshandelingen, behoudens die, welke in art. 44 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemd worden.

art. 9: Commissies

De algemene vergadering en het bestuur kunnen commissies benoemen, die het bestuur in de uitvoering van zijn taak behulpzaam zijn. In elk geval kent de vereniging een commissie bedoeld in art. 48 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze door de algemene vergadering jaarlijks te benoemen kascontrolecommissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitma­ken van het bestuur, onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

art. 10: De algemene vergadering

 1. De algemene vergadering bestaat uit de leden van de vereniging.
 2. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur en wel zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt, doch tenminste één maal per jaar, zijnde de jaarvergadering bedoeld in art. 48 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Op schriftelijk verzoek, bevattende de te behandelen onderwerpen, van tenminste 1/10 gedeelte der leden, is het bestuur verplicht tot het bijeen­roepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken.
 4. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt tenminste 21 dagen tevoren schriftelijk aan de adressen van de leden, bestuursleden, ereleden en leden van verdienste, die allen toegang tot de algemene vergadering hebben.
 5. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger.
 6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of diens plaatsvervanger notulen gemaakt, die door deze en door de voorzit­ter van de vergadering worden vastgesteld en ondertekend.
 7. De jaarvergadering wordt de eerste dinsdag in september gehouden. In de jaarvergadering komen onder andere aan de orde: het jaarverslag en de rekening en verantwoording van het bestuur met het verslag bedoeld in art. 9 van de Statuten.
 8. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging toe alle bevoegdhe­den die niet door de wet of de Statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

art. 11: Het stemmen

Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de aanwezige leden van de vereniging, die elk één stem kunnen uitbrengen.

art. 12: Besluiten

 1. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze Statuten anders bepalen. De wijze van stemmen wordt bij Reglement geregeld.
 2. Besluiten:
  1. tot wijziging van deze Statuten;
  2. tot ontbinding van de vereniging;

  kunnen slechts worden genomen door de algemene vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden vertegenwoordigd is en met een meerderheid van tenminste 3/4 van de geldig uitgebrachte stemmen en mits het voorstel tot het desbetreffende besluit in de oproeping tot die vergadering is opgenomen.

art. 13: Geldmiddelen

 1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
  1. contributies van de leden;
  2. bijdragen van donateurs;
  3. subsidies en bijdragen;
  4. schenkingen, legaten en andere baten.
 2. De algemene vergadering stelt jaarlijks de begroting vast van inkomsten en uitgaven van de vereniging voor het volgende verenigingsjaar, alsmede de te heffen contributies. de leden zijn gehouden tot het betalen daarvan. de wijze van inning wordt geregeld bij het Huishoudelijk Reglement.

art. 14: Reglementen

 1. Het Huishoudelijk Reglement bevat regelen omtrent de toepassing en de uitvoering van deze Statuten. de bepalingen mogen niet in strijd zijn met deze Statuten.
 2. Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld door de algemene verga­dering.
 3. De algemene vergadering kan voor verdere werkzaamheden van de vereniging nadere regelen vaststellen.

art. 15: Algemene bepalingen

In gevallen waarin deze Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voor­zien, beslist de algemene vergadering. Indien haar beslissing niet kan worden afgewacht, beslist het bestuur, echter onder gebondenheid om de genomen beslissing aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voor te leggen.

art. 16: Liquidatie

 1. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Tenzij anders is bepaald, geschiedt de liquidatie door het bestuur.
 2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van een liquida­tie-overschot van de vereniging aangegeven.
 3. De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij art. 23 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en art. 12 lid 2 van deze Statuten.

 

 

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering, gehouden op 8 september 1987 te Amsterdam.