Lidmaatschap

art. 1

Een natuurlijke persoon die lid van de vereniging wenst te worden geeft de wens daartoe te kennen aan het bestuur van de vereniging, dat over toelating beslist.

art. 2

De leden zijn verplicht hun adres en eventuele adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan het bestuur door te geven. De secretaris draagt zorg voor het doorgeven van wijzigingen in de ledenlijst aan de SGA en de KNSB op de door deze bonden voorgeschreven wijze.

 

Algemene Vergadering

art. 3

1.  Voor de algemene vergadering wordt een schriftelijke oproep gericht aan de leden van de vereniging, alsmede aan de ereleden en leden van ver­dienste onder vermelding van de te behandelen onderwerpen en zo nodig met bijvoeging van de toelichtende bescheiden. De datum van de algeme­ne vergadering dient uiterlijk drie weken tevoren bekend te zijn gemaakt. de agenda en bijbehorende stukken worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 dagen voor de vergade­ring toegezonden.

2. Binnen zeven dagen na de verzending van de oproepen kunnen door een lid onderwerpen ter behandeling aan het bestuur worden opgegeven, welke dan zo spoedig mogelijk door het bestuur ter kennis van de overige leden worden gebracht.

3. Met toestemming van zowel het bestuur als de vergadering kunnen staande de vergadering onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd.

art. 4

1. Op buitengewone algemene vergaderingen, door het bestuur bijeengeroe­pen, is het bepaalde in art. 3 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat ter behandeling van spoedeisende gevallen van de aldaar genoemde termijnen kan worden afgeweken. Indien de buitengewone algemene vergadering is bijeengeroepen op een termijn van minder dan een week, kan zij echter beslissen dat een daarin aan de orde gesteld onderwerp niet zodanig spoedeisend is, dat behande­ling in een, met inachtneming van art. 5 gestelde termijn bijeengeroepen vergadering niet kan worden afgewacht.

2. Buitengewone algemene vergaderingen als bedoeld in art. 10.3 der Statuten worden bijeengeroepen door de leden, die het verzoek daartoe vergeefs tot het bestuur hebben gericht met inachtneming van het bepaalde in art. 3.1.

3. Buitengewone algemene vergaderingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel voorzien zelf in hun leiding. Uitsluitend onderwerpen die in de oproeping vermeld zijn, kunnen worden behandeld.

art. 5

1. Algemene vergaderingen zijn openbaar, behoudens dat zowel de voorzitter als de ledenvergadering kunnen besluiten dat een vergadering of de behandeling van bepaalde onderwerpen met gesloten deuren zal plaatsvin­den.

2. Tot een vergadering respectievelijk de behandeling van een onderwerp met gesloten deuren, hebben slechts toegang het bestuur, de leden en zij die het bestuur of de vergadering daartoe uitnodigt.

3. Het bestuur kan ter vergadering ook aan anderen dan de leden, het bestuur, de ereleden en de leden van verdienste het woord verlenen over zaken die hen mede aangaan.

art. 6

1. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering schriftelijke stemming wenselijk acht.

2. Mondelinge stemming geschiedt door handopsteken. De vergadering wordt gevraagd wie voor, vervolgens wie tegen het voorstel is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

3. Over personen wordt schriftelijk gestemd met gesloten stembriefjes.

4. Stembriefjes die niet of onduidelijk zijn ingevuld, dan wel zijn onderte­kend, namen van niet voor verkiezing in aanmerking komende personen, of een niet ter zake dienende toevoeging bevatten, zijn ongeldig en wor­den, evenals blanco stemmen, bij de berekening van het aantal uitgebrach­te stemmen buiten be­schouwing gelaten.

art. 7

1. Ter vervulling van een vacature kunnen zowel door het bestuur als door de leden kandidaten worden gesteld. Kandidaatstelling door een of meer leden dient te geschieden door opgave van naam en adres van de gestelde kandi­daat aan het bestuur, welke opgave tenminste bij aanvang van de vergade­ring, waarin de vacature moet worden vervuld, moet zijn inge­diend, alsmede een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, om bij verkiezing de vacature te vervullen.

2. Indien één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht met algemene stemmen te zijn gekozen, tenzij een ter vergadering aanwezig bestuurslid of een lid stemming verlangt.

3. Zijn twee kandidaten gesteld, dan wordt tussen hen gestemd en is degene die de meeste geldige stemmen heeft gekozen. Verwerven beide een gelijk aantal stemmen, dan vindt herstemming plaats. Levert ook deze geen meerderheid op, dan beslist het lot.

4. Zijn meer dan twee kandidaten gesteld, dan vindt tussen hen een vrije stemming plaats. Verwerft daarbij geen hunner de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt herstemming plaats tussen de gestelde kandidaten, waarbij degene die in de vrije stemming het minste aantal stemmen op zich heeft verenigd, afvalt; levert deze herstem­ming aan geen der kandidaten de volstrekte meerderheid van de stemmen op, dan volgt er opnieuw een herstemming, totdat er slechts twee kandida­ten voor de eindstemming zijn verkregen. Komen twee of meer personen voor één plaats in deze herstemming in aanmerking, dan vindt tussen hen een herstemming plaats. Het bepaalde in het derde lid van dit artikel is op de her- en tussen stemming van overeen­komstige toepassing, met uitzondering van de tweede volzin.

5. Zijn geen kandidaten gesteld, worden de kandidaatstellingen ingetrokken of verklaren de gestelde kandidaten een eventuele benoeming niet te willen aanvaarden, dan vindt een vrije stemming plaats. Verwerft daarbij niemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die in de vrije stem­ming naar voren zijn gekomen. Het bepaalde in het vierde lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

6. Indien het bestuur van oordeel is dat voor het vervullen van een tussen­tijdse vacature de eerstvolgende algemene vergadering niet kan worden afge­wacht, kan de vervulling geschieden door schriftelijke raadpleging van de leden. Deze vervulling heeft een tijdelijk karakter en vervalt bij de eerstvol­gende algemene vergadering die alsdan op de in dit artikel aange­geven wijze in de vacature voorziet.

art. 8

1. De penningmeester beheert de geldmiddelen en het bestuur draagt zorg voor de naleving van de Statuten en Reglementen, alsmede voor de uitvoe­ring van genomen besluiten. voor zover die binnen zijn bevoegdheid vallen, geeft het de voorschriften die daartoe nodig zijn en die het belang van de vereniging bevorderen.

2. Het bestuur legt jaarlijks ter vaststelling een verslag over de toestand van en de gebeurtenissen in de vereniging sedert het vorige verslagjaar aan de algemene vergadering voor. In deze algemene vergadering komen onder andere de begroting voor het volgende boekjaar en de daarbij behorende andere financiële voorstellen ter vaststelling aan de orde, alsmede de verkiezingen voor het bestuur.

3. Bestuursleden die in een bepaalde functie zijn benoemd, vervullen in het bijzonder de aan die functie verbonden taken. de andere bestuursleden staan hen daarin bij. Voor het overige verdelen de bestuursleden de te verrichten werkzaamheden in onderling overleg.

4. Het bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste drie leden van het bestuur zulks schriftelijk met redenen omkleed aan de voorzitter verzoeken.

art. 9

1. De vereniging heeft een clubblad genaamd Caïssanieuws.

2. Het clubblad wordt samengesteld door een onafhankelijke redactie, bestaan­de uit twee of meer leden der vereniging, benoemd door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.

3. Het clubblad strekt tot het doorgeven van mededelingen van het bestuur of zijn organen, het publiceren van standen der interne en externe competitie en van verslagen van wedstrijden. Tevens biedt het een schaakforum voor de leden der vereniging in de meest uitgebreide zin.

4. De kosten van vermenigvuldiging en verspreiding zijn voor rekening van de vereniging, zij het binnen de grenzen gesteld door het bestuur.

5. De leden der vereniging ontvangen het blad zonder daarvoor een afzon­derlijke bijdrage verschuldigd te zijn.

 

Commissies

art. 10

1. Zowel het bestuur als de algemene vergadering kunnen commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of tot voor­lichting en bijstand van het bestuur of de algemene vergadering.

2. De samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies, alsmede de zittingsduur van de leden hiervan, worden door het bestuur onderscheidenlijk de algemene vergadering geregeld, voor zover zij niet uit het besluit tot hun instelling voortvloeien. Het bestuur voorziet in tussen­tijdse vacatures. De commissies brengen regelmatig verslag over hun werkzaamheden uit aan het bestuur onderscheidenlijk de algemene vergade­ring. Van iedere vergadering van een commissie wordt een verslag opge­maakt en aan het bestuur ter kennisneming toegezonden.

3. Het bestuur is gerechtigd aan commissies bepaalde taken te delegeren, doch het bestuur blijft onverminderd verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering. Een commissie kan geen voor de vereniging binden­de en rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij dit uitdrukkelijk bij de instelling is bepaald door de algemene vergadering. De commissie is dan voor dit deel van zijn taak verantwoording verschuldigd jegens de algeme­ne vergadering en wordt door deze decharge verleend.

 

Geldmiddelen

art. 11

1. Het bestuur legt aan de algemene vergadering jaarlijks een begroting voor het eerstvolgende verenigingsjaar ter vaststelling voor.

2. De door de leden te betalen jaarlijkse contributie wordt voor elk vereni­gingsjaar, op basis van een door de algemene vergadering bepaald bedrag per lid vastgesteld.

 

Wedstrijden

art. 12

Het bestuur is gehouden, voor zover dit mogelijk is, voor de verschillende groeperingen van het ledenbestand wedstrijden te organiseren. Het kan aan bepaalde wedstrijden de kampioenstitel verbinden. de inhoud van de wedstrij­den wordt door het bestuur bij afzonderlijke reglementen vastge­steld.

 

Onderscheidingen

art. 13

1. Het erelidmaatschap van de vereniging en het lidmaatschap van verdienste kunnen door de algemene vergadering worden verleend aan natuurlijke personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.

2. Een voorstel tot het verlenen van een onderscheiding kan zowel door het bestuur als door één of meer leden worden gedaan.

3. In afwijking van hetgeen elders is bepaald betreffende de besluitvorming in de algemene vergadering, behoeft een voorstel tot het verlenen van een onderscheiding niet vooraf op de agenda voor de desbetreffende vergade­ring te worden geplaatst.

 

Slotbepalingen

art. 14

1. Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat de Statuten in werking zijn getreden.

2. Wijzigingen of aanvullingen op de bepalingen in dit reglement treden onmiddellijk bij hun vaststelling in werking, tenzij het daartoe strekkende besluit anders bepaalt.

3. Het bestuur van de vereniging draagt zorg voor een deugdelijke bekend­making jegens de leden van de vereniging c.q. de betrokkenen van het bepaalde, de wijzigingen en/of aanvullingen daarvan inbegrepen, in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen.

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering, gehouden op 8 september 1987 te Amsterdam.