Schaakvereniging Caissa kent een bestuur dat de vele activiteiten bundelt en daaraan leiding geeft. Het bestuur bestaat statutair uit ten minste drie leden, doch in de praktijk uit zes leden, namelijk een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een wedstrijdleider intern, een wedstrijdleider extern en een jeugdleider.

Als vereniging heeft Caissa statuten; de club is rechtspersoon voor de Nederlandse wet. Dit is gekoppeld aan een huishoudelijk reglement, dat nadere regels bevat voor bestuur, commissies en ledenvergadering. De jaarvergadering wordt in principe gehouden op de eerste dinsdagavond in september. Contactpersoon voor de vereniging is de secretaris.
Naast de bestuursfuncties zijn er functieomschrijvingen van de vrijwillgerstaken die u elders op deze site vindt.

Bestuur

  • Albert Riemens (voorzitter)
  • Arno Bezemer (secretaris)
  • Pieter Fritschy (penningmeester)
  • Aleks Varnica (wedstrijdleider intern)
  • Jan Timmerman (wedstrijdleider extern)
  • Debby Nieberg (jeugdleider)

Functies Bestuur

Voorzitter

– huisvesting + onderhandelingen voeren met huize Lydia
– leiden van bestuursvergaderingen (elke oneven maand)
– leiden van algemene ledenvergaderingen (ALV’s)
– uitreiken van prijzen (ALV)
– weten wat er speelt / zorgen dat zaken goed lopen / communicatie zowel binnen als buiten de vereniging
– tweede leden administrateur OLA
– schrijven van de rubriek “”Van de Voorzitter”” (in CN)
– wekelijkse mailing “Caissa – afgelopen week op de website”

Secretaris

– bijhouden van de ledenadministratie
– bijhouden van de ledenlijst (Google documents)
– deelnemen aan en notuleren van bestuursvergaderingen (elke oneven maand)
– deelnemen aan, notuleren en in goede banen leiden van algemene ledenvergaderingen (ALV’s)
– beheer van binnenkomende post
– doorgeven van mutatie’s aan SGA (via OLA)
– doorgeven van mutaties aan belanghebbenden (externe wedstrijdleider, penningmeester)
– schrijven van de rubriek “Van de Secretaris” (in CN)
– beheer van het bestand met emailadressen gmail-account
– beheer van het algemene emailadres: caissa.amsterdam@gmail.com

Penningmeester

– deelnemen aan bestuursvergaderingen
– innen van contributies
– administratie bijhouden
– betalingen doen
– financieel jaarverslag opstellen en toelichten op de ALV
– begroting opstellen en toelichten op de ALV
– visie op het financieel beleid ontwikkelen en formuleren in samenspraak met de andere bestuursleden
– regelmatig updates geven over de financiën aan medebestuursleden
– vraagbaak zijn over financiële zaken en contributies

Wedstrijdleider Intern

– jaarplanning interne competities
– organisatie herfst- en wintercompetitie
– organisatie zomercompetite
– organisatie kampioens-simultaan
– organisatie Van Hulst snelschaaktoernooi
– aanschaf en uitreiking van bekers en prijzen voor interne competities
– zorgdragen voor ordentelijk verloop van de indeling op de clubavond
– uploaden van uitslagen naar de website

Wedstrijdleider Extern

– aanmelden van clubgegevens, teams en opstellingen voor KNSB- en SGAcompetitie en –cup
– informeren en instrueren van de teamcaptains (taakinstructie, ledenlijsten met contactgegevens, invallers)
– samenstellen van en overleggen met plaatsingscommissie
– overleggen met scheidsrechterscommissie
– nieuwe leden benaderen om extern te spelen of in te vallen
– kennen en naleven van de competitiereglementen (bijv. melden van bepaalde invalbeurten en nieuwe leden, beoordelen speelgerechtigdheid)
– administreren van invalbeurten en informeren captains en spelers over bereiken van reglementaire limiet
– uitslagen van KNSB-rondes melden op de website
– 4 of 5 maal per seizoen de KNSB-thuiswedstrijden organiseren (afspraken zaal, materiaal verplaatsen, zaal doen inrichten, openingspraatje)
– jaarlijks plaatsingscriteria evalueren en voorstel doen voor aanpassing
– jaarlijks extern jaarverslag schrijven en Petersma-score berekenen
– bijspringen en coördineren als teamcaptains onvoldoende invallers kunnen vinden
– afhandelen van e-mail aan extern wedstrijdleider (bijv. mededelingen van bonden, vooruitspeelverzoeken, locatiewijzigingen)
– organiseren SGA-rapidcompetitie (oproepen, teams samenstellen, informeren)
– Soms: namens Caissa deelnemen aan ALV van de SGA
– bestuursvergaderingen en ALV bijwonen

Jeugdleider

– deelnemen aan bestuursvergaderingen
– deelnemen aan vergadering SGA (soms)
– deelnemen aan vergaderingen en mailcommunicatie JGA
– communiceren van JGA informatie naar de trainers en (ouders van) jeugdleden
– communiceren informatie over toernooien en andere informatie naar de jeugdleden
– jeugdtrainers werven en coachen indien gewenst
– jeugdopleiding bewaken, doorstromen coördineren