(Concept) Notulen ALV 1 september 2020
door
Na de bewegende beelden, bijgaand nu ook de (concept) notulen van de ALV. Definitief zijn ze pas na goedkeuring door de volgende ALV. Heb je opmerkingen, vragen, verbeteringen? Laat het weten en stuur een mail of plaats een reactie.

(CONCEPT)Notulen Algemene Ledenvergadering Caissa – 1 september 2020

Vanwege de Coronasituatie, de afstandsregels, en de verplichte aanmelding vooraf waren er dit jaar minder deelnemers aan de vergadering dan normaal. Van het bestuur konden Wim en Pold de vergadering helaas niet bijwonen.
Aanwezig: Aleks Varnica, Albert Riemens, Hans Uiterwijk, Tjerk Hoek, Piet van der Weide, René Pijlman, Rik Salomons, Paul Schipper, Abe Willemsma, Roel Polak, Jaap van Velzen, Arthur Bauduin, Michaël Wunnink, Rob Witt, Frans Roes, Tony Lith, Paul van Beukering, Jan Wieringa, Peter van der Vlis, Debby Nieberg, Jan Timmerman, Arno Bezemer.
Afwezig met kennisgeving: Robbert van het Kaar, Anneke Wiggelendam, Tejo Hagen, Robert Kikkert, Wim Nijenhuis, Willem Grünbauer, Wim Suyderhoud, Pold Gomperts.

1) Opening en mededelingen
Peter van der Vlis opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hieronder een beknopte weergave van het openingspraatje:
Zonder overdrijving durf ik te stellen dat dit het meest bewogen seizoen moet zijn geweest in de bijna 70-jarige geschiedenis van onze vereniging.
Al vroeg in het seizoen werden wij overrompeld door het bericht dat Huize Lydia haar deuren voor de meeste gebruikers wilde gaan sluiten. Even dreigden wij al per 1 januari 2020 naar een andere locatie te moeten verhuizen. De ontstane commotie leidde tot koortsachtig overleg tussen de verschillende gebruikersgroepen met Combiwel en het stadsdeelbestuur. Inmiddels blijkt er gelukkig breed politiek draagvlak te bestaan om de huidige functie van Huize Lydia zoveel mogelijk te behouden.
Het proces dat vervolgens in gang is gezet, heeft een aantal maanden vertraging ondervonden door de Corona crisis. De huidige stand van zaken is dat op 24 september a.s. een bijeenkomst gaat plaatsvinden met een groot aantal gebruikers en belanghebbenden, om ‘bottom-up’ een oplossing aan te dragen voor een rendabele toekomstige exploitatie. We moeten afwachten hoe dit uitpakt, maar ik ben voorzichtig positief gestemd dat Caissa de komende jaren in Huize Lydia kan blijven schaken.
Amper waren de gemoederen hierover enigszins bedaard, toen de Corona crisis uitbrak. Tijdens de clubavond op 10 maart spraken Rene Pijlman en ik aan de bar over de ontwikkelingen. In Noord-Italië was al een lockdown van kracht en Rene voorspelde dat wij er binnen afzienbare tijd ook aan zouden moeten geloven. Overtuigd van onze nuchtere volksaard wilde ik daar niet aan. Rene daagde mij uit er een krat Prosecco om te verwedden. Zo’n fan van Prosecco ben ik nou ook weer niet, dus dat werd uiteindelijk een fles (die heb ik tijdens de ALV aan Rene uitgereikt).
10 maart bleek onze laatste fysieke speelavond van het seizoen. Een week later zat het land vrijwel op slot en hadden veel mensen genoeg WC papier in huis voor de rest van het jaar.
In deze op zich vervelende omstandigheden is het mooi dat we als club de tering naar de nering hebben gezet. Meteen al op 17 maart kon er online worden geschaakt op Lichess. Met dank aan initiatiefnemer Sierk Kanis en onze onvolprezen Wedstrijdleider Interne, Wim Suyderhoud. Gestaag groeide het aantal deelnemers, en onze Rapid competitie in viertallen kon online worden afgewerkt. Met Michaël Wunnink als glorieuze en terechte winnaar.
De website werd in de maanden van de Corona-lockdown een forum voor schaakverhalen en schaakpuzzels. Met name Willem Grunbauer en Dennis Breuker deden in dit opzicht van zich spreken.

En toen lag er, na 2 jaar afwezigheid, ook nog eens een prachtige CaissaNieuws op de mat! De timing kon niet beter; het zorgde voor verbinding met de club in een tijd dat wij elkaar niet konden zien. Met dank aan wederom Wim S., aan Angelo Spiler voor de fraaie vormgeving, en aan Tony Lith en alle anderen die een bijdrage leverden.
Het bestuur bleef in Corona tijd functioneren. Een paar vergaderingen vonden online plaats, met alle technologische onvolkomenheden van dien, en later ook op anderhalve meter afstand in de tuin.
Een vraag die opkwam: wat te doen met het clubkampioenschap? De voorzitter was eigenlijk van mening dat de kampioensbeker enkel op basis van partijen achter een bord mocht worden vergeven. Maar in dat standpunt stond hij binnen het bestuur alleen. Bovendien had Eelke Wiersma als winnaar van de herfstturnus al laten weten dat er wat hem betreft sowieso een kampioensmatch moest komen. Die moest dan maar online worden afgewerkt. De hoogst geklasseerden uit de gestaakte winterturnus, Alje Hovenga en Michael Wunnink, speelden eerst een halve finale match, waarna de winnaar tegen Eelke mocht uitkomen. Beide matches waren een spektakel! Vooral ook omdat ze op Chessguy konden worden gevolgd, met Paul Hummel als ceremoniemeester. Kudos voor hem! Voorzien van deskundig commentaar van regerend kampioen GertJan van der Hoeven alsmede de clubprominenten annex grootmeesters Hans Ree, Paul van der Sterren en Jasel Lopez.
Na eerst Alje te hebben verslagen, wist Michael na aanvankelijke achterstand ook van Eelke te winnen. Hij is de terechte clubkampioen van 2019-2020.
Gelukkig mogen wij inmiddels weer gewoon achter een bord schaken. Terwijl veel andere clubs om uiteenlopende redenen hebben besloten nog niet te beginnen, ben ik blij dat het bij Caissa weer kan. In goed overleg met Combiwel hebben wij daarvoor een protocol opgesteld om met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM en de Schaakbond te schaken. Ik ben ervan overtuigd dat wij een veilige omgeving hebben gecreëerd, en hoop dat in de komende weken steeds meer leden hun twijfel zullen overwinnen en meedoen. Hopelijk zullen we in de loop van het seizoen weer zonder beperkingen mogen schaken wanneer er een vaccin is, Covid-19 is verdwenen, dan wel de inzichten zijn gewijzigd.
Tenslotte staan we stil bij het verscheiden afgelopen jaar van drie oud Caissanen: Maurice Aué, Jeanne Potters en Gerold Huter. Alle drie op hun eigen manier zeer kleurrijk. Voor hen werd een kort moment stilte in acht genomen.

2) Notulen ALV 2019
Paul Schipper vraagt of het onderzoek naar de website nog is uitgevoerd en wat daar de conclusies van zijn. Het blijkt dat de website goed functioneert maar technologisch verouderd is. Het webteam (Abe Willemsma/Paul van Beukering/Robert Jan Schaper) heeft een plan hoe e.e.a. vernieuwd moet worden maar hier gaat veel tijd in zitten (>100 uur). Het bestuur belooft op zoek te gaan naar een goede techneut die zich hiervoor wil gaan inzetten. Tevens wordt er een nieuwe webredacteur gezocht omdat Peter Hoomans hiermee stopt. Paul van Beukering geeft aan een deel van het werk van Peter voorlopig over te nemen. Aleks Varnica biedt aan de nieuwe externe teams op de website te zetten.
Verder zijn er geen opmerkingen over de notulen en worden deze goedgekeurd.

3) Verslag secretaris
Geen opmerkingen.

4) Verslag WL intern
Geen opmerkingen.

5) Verslag WL extern
Geen opmerkingen.

6) Verslag jeugd
Debby geeft aan dat het aantal trainers door de Corona-situatie aanzienlijk is gedaald en doet een oproep aan de leden om mee te helpen. Gezien deze daling en de Corona-situatie worden er voorlopig geen nieuwe jeugdleden aangenomen. Arthur Bauduin vraagt of er doorstroming is van de jeugd naar de senioren, waarop Debby een paar voorbeelden noemt van jeugdspelers die nu bij de senioren meespelen.

7) Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie, bestaand uit Robert Kikkert en Gertjan van de Hoeven, heeft de boeken gecontroleerd en vastgesteld dat alles in orde is. Het verslag wordt door Peter voorgelezen waarna applaus voor de penningmeester volgt.

8) Afrekening 2019-2020
Bij afwezigheid van Pold licht Peter toe dat het overschot over het afgelopen seizoen o.a. komt doordat er minder zaalhuur in rekening is gebracht en dat dit overschot komend seizoen gedeeltelijk aan de leden wordt teruggegeven d.m.v. een contributie verlaging.

9) Decharge bestuur
Onder luid applaus wordt het bestuur decharge verleend.

10) Corona-Protocol en vacatures Corona-verantwoordelijken
Peter ligt het Protocol toe. Rik Salomons stelt voor om in het protocol de verplichte telefonische aanmelding vooraf en pas binnenkomen na 19.45u op te nemen. Het Protocol zal worden aangepast. Ook de presentielijst komt in het protocol. Bij externe wedstrijden worden de arbiters medeverantwoordelijk voor uitvoering en handhaving van het Corona-Protocol.
Paul Schipper en Michaël Wunnink bieden zich aan als Corona-verantwoordelijke wat met luid applaus wordt aanvaard.

11) Begroting 2020-2021
Bij afwezigheid van Pold ligt Peter toe dat er in de begroting rekening wordt gehouden met extra zaalhuur voor externe wedstrijden i.v.m. Corona en dat we rekening houden met een lichte afname van het ledental. Albert vraagt hoe conservatief de begroting is. Peter bevestigt dat inderdaad conservatief is begroot en dat hij het onwaarschijnlijk acht dat het tekort nog groter uitvalt. Hierna wordt de begroting met luid applaus vastgesteld.

12) Verkiezing kascontrolecommissie
Aleks Varnica volgt Robert Kikkert op in de kascontrolecommissie. Gertjan van der Hoeven blijft aan.

13) Externe 2020-2021 en toelichting plaatsingscommissie.
Albert Riemens geeft aan dat de commissie vanwege de Corona-situatie veel tijd heeft moeten steken in het inventariseren van de wensen van de spelers en bedankt de mede-commissieleden voor hun inspanningen. Omdat een aantal spelers heeft aangegeven komend seizoen liever niet extern te spelen hebben we komend seizoen één KNSB team en één SGA team minder. Albert licht toe waarom voor de KNSB-teams het besluit is genomen om het 2e team een jaar uit te laten vallen. Bij de SGA-teams worden beide hoofdklasse teams samengevoegd tot één team. De samenstelling van de teams is nog niet definitief. Dat wordt over een paar weken verwacht.
René Pijlman geeft aan dat een aantal verenigingen vanwege de Corona-situatie moeite heeft met de huisvesting van de externe wedstrijden voor komend seizoen en dat wordt onderzocht of er met viertallen of zestallen gespeeld gaat worden i.p.v. met achttallen. Dit heeft dan weer gevolgen voor de samenstelling van de teams. René geeft ook aan dat de start van de SGA-competitie niet voor begin november wordt verwacht.
Rik Salomons en Aleks Varnica adviseren de teamcaptains om komend seizoen bij elke wedstrijd een reserve aan te wijzen i.v.m. een grotere kans op uitval dan normaal.

14) Lustrum 2021 en instelling Lustrumcommissie
Caissa bestaat volgend jaar 70 jaar en we zoeken net als 5 jaar geleden een paar personen die ons lustrum-feest willen organiseren. Tjerk Hoek geeft aan wel mee te willen helpen.
René Pijlman geeft aan dat de huidige Corona-regels het organiseren van een lustrumfeest zo goed als onmogelijk maakt en stelt voor om het werven van commissieleden uit te stellen tot de vooruitzichten beter zijn. Dit voorstel wordt overgenomen.

15) Prijsuitreiking seizoen 2019-2020
Bij afwezigheid van Wim reiken Arno en Peter de prijzen uit. De winaars zijn: Michaël Wunnink (clubkampioen en zomerkampioen), Eelke Wiersma (1e turnus), Martin Bottema (tot 2150), Piet van der Weide (tot 2050), Evgeny Shklovskiy (tot 1950), Wim Suyderhoud (tot 1800), Willem Grünbauer (tot 1650), Debby Nieberg (tot 1500). Verder gaat de Frans Oranje-Bokaal naar Hans Uiterwijk voor zijn wekelijkse verdiensten bij het opruimen van de benedenzaal en krijgt Wim Nijenhuis een fles wijn voor de beste partij van de turnus.
De Petersma-trofee is niet uitgereikt omdat de externe competitie voortijdig is afgebroken. Ook de Johan van Hulst-bokaal is niet uitgereikt omdat we geen snelschaakkampioenschap hebben kunnen organiseren.

16) Rondvraag
Rik Salomons vraagt of bekend is over de mobiele Corona-app en of je je telefoon wel aan mag laten staan tijdens de partij. Hier is nog niets over bekend en dit gaan we uitzoeken.
Hans Uiterwijk vraagt of we nog nieuw materiaal hebben aangeschaft. Peter antwoordt dat we 19 nieuwe sets hebben aangeschaft.
Arno vraagt of het Eijgenbrood toernooi nog doorgaat in 2020. Abe Willemsma geeft aan dat dit in 2020 onmogelijk was i.v.m. de Corona-situatie en sprak de hoop uit dat er in 2021 weer een Eijgenbroodtoernooi gehouden kan worden.

Reactie achterlaten