(Concept) Notulen ALV 1 september 2020
door
Na de bewegende beelden, bijgaand nu ook de (concept) notulen van de ALV. Definitief zijn ze pas na goedkeuring door de volgende ALV. Heb je opmerkingen, vragen, verbeteringen? Laat het weten en stuur een mail of plaats een reactie.

(CONCEPT)Notulen Algemene Ledenvergadering Caissa – 1 september 2020

Vanwege de Coronasituatie, de afstandsregels, en de verplichte aanmelding vooraf waren er dit jaar minder deelnemers aan de vergadering dan normaal. Van het bestuur konden Wim en Pold de vergadering helaas niet bijwonen.
Aanwezig: Aleks Varnica, Albert Riemens, Hans Uiterwijk, Tjerk Hoek, Piet van der Weide, René Pijlman, Rik Salomons, Paul Schipper, Abe Willemsma, Roel Polak, Jaap van Velzen, Arthur Bauduin, Michaël Wunnink, Rob Witt, Frans Roes, Tony Lith, Paul van Beukering, Jan Wieringa, Peter van der Vlis, Debby Nieberg, Jan Timmerman, Arno Bezemer.
Afwezig met kennisgeving: Robbert van het Kaar, Anneke Wiggelendam, Tejo Hagen, Robert Kikkert, Wim Nijenhuis, Willem Grünbauer, Wim Suyderhoud, Pold Gomperts.

1) Opening en mededelingen
Peter van der Vlis opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hieronder een beknopte weergave van het openingspraatje:
Zonder overdrijving durf ik te stellen dat dit het meest bewogen seizoen moet zijn geweest in de bijna 70-jarige geschiedenis van onze vereniging.
Al vroeg in het seizoen werden wij overrompeld door het bericht dat Huize Lydia haar deuren voor de meeste gebruikers wilde gaan sluiten. Even dreigden wij al per 1 januari 2020 naar een andere locatie te moeten verhuizen. De ontstane commotie leidde tot koortsachtig overleg tussen de verschillende gebruikersgroepen met Combiwel en het stadsdeelbestuur. Inmiddels blijkt er gelukkig breed politiek draagvlak te bestaan om de huidige functie van Huize Lydia zoveel mogelijk te behouden.
Het proces dat vervolgens in gang is gezet, heeft een aantal maanden vertraging ondervonden door de Corona crisis. De huidige stand van zaken is dat op 24 september a.s. een bijeenkomst gaat plaatsvinden met een groot aantal gebruikers en belanghebbenden, om ‘bottom-up’ een oplossing aan te dragen voor een rendabele toekomstige exploitatie. We moeten afwachten hoe dit uitpakt, maar ik ben voorzichtig positief gestemd dat Caissa de komende jaren in Huize Lydia kan blijven schaken.
Amper waren de gemoederen hierover enigszins bedaard, toen de Corona crisis uitbrak. Tijdens de clubavond op 10 maart spraken Rene Pijlman en ik aan de bar over de ontwikkelingen. In Noord-Italië was al een lockdown van kracht en Rene voorspelde dat wij er binnen afzienbare tijd ook aan zouden moeten geloven. Overtuigd van onze nuchtere volksaard wilde ik daar niet aan. Rene daagde mij uit er een krat Prosecco om te verwedden. Zo’n fan van Prosecco ben ik nou ook weer niet, dus dat werd uiteindelijk een fles (die heb ik tijdens de ALV aan Rene uitgereikt).
10 maart bleek onze laatste fysieke speelavond van het seizoen. Een week later zat het land vrijwel op slot en hadden veel mensen genoeg WC papier in huis voor de rest van het jaar.
In deze op zich vervelende omstandigheden is het mooi dat we als club de tering naar de nering hebben gezet. Meteen al op 17 maart kon er online worden geschaakt op Lichess. Met dank aan initiatiefnemer Sierk Kanis en onze onvolprezen Wedstrijdleider Interne, Wim Suyderhoud. Gestaag groeide het aantal deelnemers, en onze Rapid competitie in viertallen kon online worden afgewerkt. Met Michaël Wunnink als glorieuze en terechte winnaar.
De website werd in de maanden van de Corona-lockdown een forum voor schaakverhalen en schaakpuzzels. Met name Willem Grunbauer en Dennis Breuker deden in dit opzicht van zich spreken.

En toen lag er, na 2 jaar afwezigheid, ook nog eens een prachtige CaissaNieuws op de mat! De timing kon niet beter; het zorgde voor verbinding met de club in een tijd dat wij elkaar niet konden zien. Met dank aan wederom Wim S., aan Angelo Spiler voor de fraaie vormgeving, en aan Tony Lith en alle anderen die een bijdrage leverden.
Het bestuur bleef in Corona tijd functioneren. Een paar vergaderingen vonden online plaats, met alle technologische onvolkomenheden van dien, en later ook op anderhalve meter afstand in de tuin.
Een vraag die opkwam: wat te doen met het clubkampioenschap? De voorzitter was eigenlijk van mening dat de kampioensbeker enkel op basis van partijen achter een bord mocht worden vergeven. Maar in dat standpunt stond hij binnen het bestuur alleen. Bovendien had Eelke Wiersma als winnaar van de herfstturnus al laten weten dat er wat hem betreft sowieso een kampioensmatch moest komen. Die moest dan maar online worden afgewerkt. De hoogst geklasseerden uit de gestaakte winterturnus, Alje Hovenga en Michael Wunnink, speelden eerst een halve finale match, waarna de winnaar tegen Eelke mocht uitkomen. Beide matches waren een spektakel! Vooral ook omdat ze op Chessguy konden worden gevolgd, met Paul Hummel als ceremoniemeester. Kudos voor hem! Voorzien van deskundig commentaar van regerend kampioen GertJan van der Hoeven alsmede de clubprominenten annex grootmeesters Hans Ree, Paul van der Sterren en Jasel Lopez.
Na eerst Alje te hebben verslagen, wist Michael na aanvankelijke achterstand ook van Eelke te winnen. Hij is de terechte clubkampioen van 2019-2020.
Gelukkig mogen wij inmiddels weer gewoon achter een bord schaken. Terwijl veel andere clubs om uiteenlopende redenen hebben besloten nog niet te beginnen, ben ik blij dat het bij Caissa weer kan. In goed overleg met Combiwel hebben wij daarvoor een protocol opgesteld om met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM en de Schaakbond te schaken. Ik ben ervan overtuigd dat wij een veilige omgeving hebben gecreëerd, en hoop dat in de komende weken steeds meer leden hun twijfel zullen overwinnen en meedoen. Hopelijk zullen we in de loop van het seizoen weer zonder beperkingen mogen schaken wanneer er een vaccin is, Covid-19 is verdwenen, dan wel de inzichten zijn gewijzigd.
Tenslotte staan we stil bij het verscheiden afgelopen jaar van drie oud Caissanen: Maurice Aué, Jeanne Potters en Gerold Huter. Alle drie op hun eigen manier zeer kleurrijk. Voor hen werd een kort moment stilte in acht genomen.

2) Notulen ALV 2019
Paul Schipper vraagt of het onderzoek naar de website nog is uitgevoerd en wat daar de conclusies van zijn. Het blijkt dat de website goed functioneert maar technologisch verouderd is. Het webteam (Abe Willemsma/Paul van Beukering/Robert Jan Schaper) heeft een plan hoe e.e.a. vernieuwd moet worden maar hier gaat veel tijd in zitten (>100 uur). Het bestuur belooft op zoek te gaan naar een goede techneut die zich hiervoor wil gaan inzetten. Tevens wordt er een nieuwe webredacteur gezocht omdat Peter Hoomans hiermee stopt. Paul van Beukering geeft aan een deel van het werk van Peter voorlopig over te nemen. Aleks Varnica biedt aan de nieuwe externe teams op de website te zetten.
Verder zijn er geen opmerkingen over de notulen en worden deze goedgekeurd.

3) Verslag secretaris
Geen opmerkingen.

4) Verslag WL intern
Geen opmerkingen.

5) Verslag WL extern
Geen opmerkingen.

6) Verslag jeugd
Debby geeft aan dat het aantal trainers door de Corona-situatie aanzienlijk is gedaald en doet een oproep aan de leden om mee te helpen. Gezien deze daling en de Corona-situatie worden er voorlopig geen nieuwe jeugdleden aangenomen. Arthur Bauduin vraagt of er doorstroming is van de jeugd naar de senioren, waarop Debby een paar voorbeelden noemt van jeugdspelers die nu bij de senioren meespelen.

7) Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie, bestaand uit Robert Kikkert en Gertjan van de Hoeven, heeft de boeken gecontroleerd en vastgesteld dat alles in orde is. Het verslag wordt door Peter voorgelezen waarna applaus voor de penningmeester volgt.

8) Afrekening 2019-2020
Bij afwezigheid van Pold licht Peter toe dat het overschot over het afgelopen seizoen o.a. komt doordat er minder zaalhuur in rekening is gebracht en dat dit overschot komend seizoen gedeeltelijk aan de leden wordt teruggegeven d.m.v. een contributie verlaging.

9) Decharge bestuur
Onder luid applaus wordt het bestuur decharge verleend.

10) Corona-Protocol en vacatures Corona-verantwoordelijken
Peter ligt het Protocol toe. Rik Salomons stelt voor om in het protocol de verplichte telefonische aanmelding vooraf en pas binnenkomen na 19.45u op te nemen. Het Protocol zal worden aangepast. Ook de presentielijst komt in het protocol. Bij externe wedstrijden worden de arbiters medeverantwoordelijk voor uitvoering en handhaving van het Corona-Protocol.
Paul Schipper en Michaël Wunnink bieden zich aan als Corona-verantwoordelijke wat met luid applaus wordt aanvaard.

11) Begroting 2020-2021
Bij afwezigheid van Pold ligt Peter toe dat er in de begroting rekening wordt gehouden met extra zaalhuur voor externe wedstrijden i.v.m. Corona en dat we rekening houden met een lichte afname van het ledental. Albert vraagt hoe conservatief de begroting is. Peter bevestigt dat inderdaad conservatief is begroot en dat hij het onwaarschijnlijk acht dat het tekort nog groter uitvalt. Hierna wordt de begroting met luid applaus vastgesteld.

12) Verkiezing kascontrolecommissie
Aleks Varnica volgt Robert Kikkert op in de kascontrolecommissie. Gertjan van der Hoeven blijft aan.

13) Externe 2020-2021 en toelichting plaatsingscommissie.
Albert Riemens geeft aan dat de commissie vanwege de Corona-situatie veel tijd heeft moeten steken in het inventariseren van de wensen van de spelers en bedankt de mede-commissieleden voor hun inspanningen. Omdat een aantal spelers heeft aangegeven komend seizoen liever niet extern te spelen hebben we komend seizoen één KNSB team en één SGA team minder. Albert licht toe waarom voor de KNSB-teams het besluit is genomen om het 2e team een jaar uit te laten vallen. Bij de SGA-teams worden beide hoofdklasse teams samengevoegd tot één team. De samenstelling van de teams is nog niet definitief. Dat wordt over een paar weken verwacht.
René Pijlman geeft aan dat een aantal verenigingen vanwege de Corona-situatie moeite heeft met de huisvesting van de externe wedstrijden voor komend seizoen en dat wordt onderzocht of er met viertallen of zestallen gespeeld gaat worden i.p.v. met achttallen. Dit heeft dan weer gevolgen voor de samenstelling van de teams. René geeft ook aan dat de start van de SGA-competitie niet voor begin november wordt verwacht.
Rik Salomons en Aleks Varnica adviseren de teamcaptains om komend seizoen bij elke wedstrijd een reserve aan te wijzen i.v.m. een grotere kans op uitval dan normaal.

14) Lustrum 2021 en instelling Lustrumcommissie
Caissa bestaat volgend jaar 70 jaar en we zoeken net als 5 jaar geleden een paar personen die ons lustrum-feest willen organiseren. Tjerk Hoek geeft aan wel mee te willen helpen.
René Pijlman geeft aan dat de huidige Corona-regels het organiseren van een lustrumfeest zo goed als onmogelijk maakt en stelt voor om het werven van commissieleden uit te stellen tot de vooruitzichten beter zijn. Dit voorstel wordt overgenomen.

15) Prijsuitreiking seizoen 2019-2020
Bij afwezigheid van Wim reiken Arno en Peter de prijzen uit. De winaars zijn: Michaël Wunnink (clubkampioen en zomerkampioen), Eelke Wiersma (1e turnus), Martin Bottema (tot 2150), Piet van der Weide (tot 2050), Evgeny Shklovskiy (tot 1950), Wim Suyderhoud (tot 1800), Willem Grünbauer (tot 1650), Debby Nieberg (tot 1500). Verder gaat de Frans Oranje-Bokaal naar Hans Uiterwijk voor zijn wekelijkse verdiensten bij het opruimen van de benedenzaal en krijgt Wim Nijenhuis een fles wijn voor de beste partij van de turnus.
De Petersma-trofee is niet uitgereikt omdat de externe competitie voortijdig is afgebroken. Ook de Johan van Hulst-bokaal is niet uitgereikt omdat we geen snelschaakkampioenschap hebben kunnen organiseren.

16) Rondvraag
Rik Salomons vraagt of bekend is over de mobiele Corona-app en of je je telefoon wel aan mag laten staan tijdens de partij. Hier is nog niets over bekend en dit gaan we uitzoeken.
Hans Uiterwijk vraagt of we nog nieuw materiaal hebben aangeschaft. Peter antwoordt dat we 19 nieuwe sets hebben aangeschaft.
Arno vraagt of het Eijgenbrood toernooi nog doorgaat in 2020. Abe Willemsma geeft aan dat dit in 2020 onmogelijk was i.v.m. de Corona-situatie en sprak de hoop uit dat er in 2021 weer een Eijgenbroodtoernooi gehouden kan worden.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Caissa
dinsdag 1 september
door

Beste leden van Caissa,
Hierbij nodigen we je uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op dinsdag 1 september om 20.00u in Huize Lydia.
We zullen vergaderen op anderhalve meter afstand en verwachten plek te hebben voor ongeveer 30 leden.
Gezien de bijzondere Corona-situatie en mede op verzoek van Combiwel willen we je vragen om je vooraf aan te melden voor deze vergadering.

Aanmelden kan t/m maandag 31 augustus per email aan caissa.amsterdam@gmail.com en op dinsdag 1 september telefonisch van 19.00u tot 19.45u op nummer 06-14927230.

We onderzoeken de mogelijkheid om de vergadering online bij te wonen.

De vergaderstukken kan je hier downloaden.

Met vriendelijke groet,
Arno Bezemer

Rik Lith Bokaal – zondag 30 augustus
Plaats voor 6 personen (bij mooi weer 10)
door
Zondag 30 augustus vindt ondanks alles de traditionele openingswedstrijd van het seizoen plaats tegen een team van de Laurierboom: de Rik Lith Bokaal. Aanvang 12:30u. Speeltempo: 90 minuten +15 sec increment.

In de Laurierboom is plaats voor 6 borden. Bij mooi weer kunnen er ook een paar wedstrijden buiten gespeeld worden.

Op moment van schrijven is de weersverwachting echter niet gunstig.

We streven naar ongeveer gelijkwaardige teams.

Wil je meespelen? Stuur dan een mail naar abezemer@xs4all.nl of reageer onder dit artikel.

Groet,

Arno

Caissa zoekt 2 Corona-verantwoordelijken
betreft tijdelijke functie (hopelijk)
door
De KNSB adviseert elke vereniging om enkele Corona-verantwoordelijken aan te stellen. We willen graag weer gaan schaken en iedereen moet zich veilig kunnen voelen op de clubavond en daarbij is een Corona-verantwoordelijke onmisbaar. Wil je ons helpen om de clubavonden weer op te starten of heb je vragen? Laat het svp weten. Onderstaand takenpakket komt uit het ‘Plan van aanpak opstarten clubavond’ van de KNSB. De werkelijke invulling hiervan kan in overleg bepaald worden.

De corona-verantwoordelijke:

 • Leest het NOC*NSF protocol verantwoord sporten en het KNSB schaakprotocol; zorgt dat exemplaren hiervan aanwezig zijn op de accommodatie of tijdens de clubactiviteit.
 • Onderhoudt contact met de zaalbeheerder van de accommodatie over de voorzorgsmaatregelen.
 • Controleert of de accommodatie voldoet aan de voorwaarden en hoeveel personen er toegelaten kunnen worden tot de clubavond/activiteit.
 • Controleert en zorgt dat er voldoende desinfecterende middelen aanwezig zijn tijdens de activiteit/clubavond.
 • Informeert de clubleden en ouders over de regels en spreekt ze zo nodig hierop aan.
 • Denkt na over de opstelling van de tafels en borden en zorgt dat deze in de gewenste opstelling staan.
 • Houdt bij hoeveel personen deelnemen aan de clubavond, en ziet erop toe dat alle aanwezigen hun gegevens vastleggen in de aanwezigheidsgegevens en draagt zorg voor het bewaren van de die gegevens zolang dat nodig is en draagt zorg voor de vernietiging daarvan na einde bewaarplicht (advies: minimaal 4 weken).
 • Handelt in de geest van de voorzorgsmaatregelen wanneer er zich situaties voordoen waarin de regels niet voorzien, en krijgt ook van de andere clubleden de ruimte om te handelen naar eigen inzicht.
 • Zal veel van de bovengenoemde taken delegeren aan bestuursleden, barmedewerkers of commissies. De corona-verantwoordelijke ziet toe op de naleving van de regels (en wordt daarin gesteund door het bestuur). Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het bestuur communiceert met de leden op aangeven van de corona-verantwoordelijke, dat de barmedewerker daadwerkelijk heeft gezorgd voor hygiënische doekjes en desinfecterende middelen, etc.
Volgend seizoen en Corona
Mededeling van het bestuur
door
Beste clubgenoten, Het heeft even geduurd en alles kan nog veranderen, maar we hebben van de schaakbond richtlijnen over hoe het nu verder moet in deze rare tijden. We hebben een schaakprotocol en een protocol over het opstarten van de clubavond. We kunnen normaal schaken op één bord, maar verder gelden alle anderhalve meter en overige Corona regels, en dit heeft grote gevolgen voor de organisatie van de interne en externe competitie, de zaalindeling en het aantal borden en de mogelijkheid om na afloop te blijven hangen. Zie voor de protocollen de website van de schaakbond: https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis.

De komende weken gaat het bestuur zich bezig houden met:

 • Het opmeten van de ruimtes in huize Lydia en de Meevaart en bepalen hoeveel borden en teams er geplaatst kunnen worden.
 • De mogelijkheden onderzoeken om zonodig extra ruimte te huren.
 • Peilen wie er komend seizoen van plan zijn mee te spelen in de interne competitie onder de nieuwe Corona-regels.
 • Een plan opstellen voor het organiseren van de clubavond.
 • Peilen (m.b.v. de plaatsingscommissie) wie er komend seizoen van plan zijn mee te spelen in de KNSB/SGA competitie onder de nieuwe Corona-regels.
 • Het werven van enkele ‘Corona-verantwoordelijken’ die meedenken en meehelpen met het organiseren van de clubavond.
 • De praktische en financiële haalbaarheid van de diverse mogelijkheden onderzoeken.

Wil je één van onze ‘Corona-verantwoordelijken’ zijn? Laat het weten !

Voor de duidelijkheid: alles kan nog veranderen. Als er een nieuwe Corona-golf uitbreekt, of als de inzichten van RIVM en NOCNSF veranderen dan heeft dit gevolgen. Verder nog informatie van de KNSB over het spelen van een schaakpartij op de clubavond:

Een schaakpartij spelen:

Je mag met 2 spelers aan één bord spelen. Dus de anderhalvemeter regel wordt tijdens de partij losgelaten. Voorafgaand aan de partij en meteen na afloop gelden de anderhalve meter regels.

Verder m.b.t. de partij:

 • Voor de partij handen reinigen
 • Voor en na de partij bord, klok en stukken reinigen
 • Ieder haalt z’n eigen drankjes
 • Geen handen schudden
 • Niet voorover gebogen zitten
Eelke deelt eerste tik uit in kampioensmatch
Stand 1½-½ voor Eelke
door
Partij 1: Michaël - Eelke remise Partij 2: Eelke - Michaël 1-0 Morgen (donderdag) de ontknoping met wederom live-commentaar. Ditmaal door IM Jasel Lopez en Paul Hummel. Met medewerking van GM Dimitri Reinderman en GM Paul van der Sterren !

Gisteren speelden Michaël en Eelke de eerste 2 partijen van hun match om het clubkampioenschap. De uitzending via het twitch-kanaal van Paul Hummel trok maar liefst 50 kijkers.

Na een welkomstwoord van voorzitter Peter van der Vlis, die de heren opriep om er mooie partijen van te maken, en de loting om de kleur was het dan eindelijk zover.

Onder toezicht oog van de commentatoren Gertjan van der Hoeven en Hans Ree maakte de heren er in beide partijen een mooie strijd van. Met onderstaande samenvatting doe ik beide partijen te kort, want er gebeurde veel.

In de eerste partij trok Michaël fel ten aanval, miste ergens een hele en ergens een halve winst waarna Eelke met remise ontsnapte.

Ook in de 2e partij leek Michaël goede winstkansen te hebben totdat Eelke met iets meer dan 1 minuut op de klok onder druk iets fraais verzon: 42. b5-b6 !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pointe is fraai. Op  42..Lxb6 volgt 43.Pe5+ en wit wint de zwarte loper met een paard vork, zowel na 43..Kxf6 44.Pd7+, als na 43..Ke8  44.f7+ Ke7 45.f8D Kxf8 46.Pd7+

Het eindspel won Eelke eenvoudig. De hele uitzending is nog een paar dagen terug te kijken op: http://www.twitch.tv/videos/659208303

Na 1.33u: Start uitzending met praatje en loting door Peter van der Vlis

Na 1.45u: Start partij 1

Na 2.41u: Start partij 2

Na 3.29u: Interview met beide spelers na afloop

Morgen (donderdag) opnieuw een uitzending met de ontknoping van de match. Commentaar dit keer van Paul Hummel & IM Jasel Lopez. Ook GM Dimitri Reinderman en GM Paul van der Sterren komen langs.

En om met Michaël af te sluiten: “Het laatste woord over deze match is nog niet gesproken.”

Alles te bekijken vanaf 19:45u op http://www.twitch.tv/chessguy

 

 

Dinsdag 16 juni: klok-simultaans door Eelke en Michaël
aanvang 20:00u op Lichess
door
Aanstaande dinsdag zullen Eelke en Michael i.p.v. de traditionele duo-simultaan beiden een kloksimultaan geven op Lichess. Het is een kloksimultaan, dus zelf speel je een gewone (lange) rapidpartij alsof er niets aan de hand is. Dus niet verplicht zetten als de simultaangever voor je neus staat, niet ineens razendsnel moeten spelen als je als laatste over bent etc. Gewoon een partij schaak tegen Michaël of Eelke, die zelf steeds andere borden voorgeschoteld krijgen en in dezelfde tijd 10 of 20 partijen moeten spelen Het speeltempo bedraagt 40 minuten + 30 seconden per zet. Met bij meer dan 10 borden iets extra tijd voor de simultaan gever. We verwachten dat het ergens tussen half 11 en 11 klaar is. Wil je meedoen? Lees dan verder:

Als je mee wil doen dan moet je een Lichess-account hebben en lid zijn van ‘team Caissa’. Aanmelden voor de simultaan kan op een paar manieren:

1: stuur een mail naar wsuy@xs4all.nl

2: bel of sms de Caissa-telefoon 06-14927230 op dinsdag tussen 19:15-19:45

Aanmeldingen op het Lichess forum of reacties onder dit artikel worden vast ook in behandeling genomen.

Wees ruim op tijd aanwezig op Lichess. Wim zal alles in goede banen proberen te leiden.

 

 

 

 

Michaël wint match tegen Alje
Live commentaar door Jasel en Paul geslaagd.
door
Afgelopen donderdag heeft Michaël de match tegen Alje met 2-0 gewonnen. Hierdoor is Michaël winnaar van de 2e turnus. De match om het clubkampioenschap tussen Eelke en Michaël vindt later deze maand plaats. Meer info hierover volgt.

 

De match was live op internet te bekijken en werd van vakkundig commentaar voorzien door Paul Hummel en Jasel Lopez. Gemiddeld waren er zo’n 25-35 kijkers en dat is meer dan geslaagd. Ook werd er aan de zijlijn druk gechat en vragen gesteld aan de commentatoren.

Bij het interview na afloop vertelde Michaël dat hij zich goed had voorbereid op de match, zowel qua openingen als mentaal en dat bleek ook uit de partijen.

In de 1e partij, waarin Michaël wit had geloot, voerde hij bekwaam een aanvalsplan uit met Pe5/f4 en stukken naar de koning. De combinatie van tijdvoordeel en aanval bleek beslissend.

In de 2e partij kwam er aan de aanvalsplannen van Alje een eind nadat hij een kleinigheid had overzien, die ook door de commentatoren werd gespot. Zie printscreen onder dit artikel (zwart aan zet).

 

Wil je de partijen en commentaar nog een keer terugkijken? Wil je weten wie Alje tipt voor het clubkampioenschap? Dat kan allemaal hier !

 

 

 

Donderdag 4 juni: match Alje-Michael om de 2e turnus
Live commentaar van Jasel & Paul !
door
Alje en Michael strijden donderdag om het kampioenschap van de 2 turnus. De winnaar speelt later deze maand een match om het clubkampioenschap tegen Eelke die de 1e turnus heeft gewonnen. Uniek is dat de hele match live is te volgen op internet met live videocommentaar van IM Jasel Lopez en Paul Hummel! Alles wat je moet doen om dit spektakel te aanschouwen is: Pak je computer of laptop en ga naar www.twitch.tv/chessguy. Aanvang van de match is 20:00u. De Liveshow begint om 19:45u. Mis het niet! Lees verder voor het programma.

Vanaf ca 19:45u: voorbeschouwing door Jasel en Paul en live de loting om de kleur door Wim:

 • Aanvang 20:00u
 • 1e partij, tempo 15minuten + 10 seconden increment
 • 10 minuten pauze
 • 2e partij, tempo 15minuten + 10 seconden increment

Als de stand dan 1-1 is:

 • 10 minuten pauze
 • Nieuwe loting om de kleur door Wim
 • 1e partij, tempo 5 minuten + 2 seconden increment
 • 5 minuten pauze
 • 2e partij, tempo 5 minuten + 2 seconden increment

Als ook dit in 1-1 eindigt dan nog 1 armageddonpartij:

 • Alje kiest (als koploper van de 2e turnus) of hij deze partij met wit of met zwart speelt
 • 5 minuten pauze
 • Armageddonpartij: tempo wit 5 minuten, zwart 4 minuten, geen increment
 • Wit moet winnen, zwart heeft aan remise genoeg

Na afloop volgt een interview met de winnaar.