De plaatsingscriteria voor de externe
door

 

De samenstelling van de externe teams is ieder jaar weer een heikel punt. Sinds 2005 hebben we de criteria geformaliseerd in een nieuw plaatsingssysteem. De uitgangspunten bij het ontwerp van dit systeem waren:

 1. De indeling moet schaakkracht en prestaties in de interne en externe competitie reflecteren.
 2. Plaatsing voor de externe moet extra strijd en spanning toevoegen aan de interne competitie.
 3. Een eenvoudig en helder systeem dat iedereen begrijpt.
 4. Zoveel mogelijk harde criteria zodat de speler zijn of haar kwalificatie in eigen hand heeft.
 5. Makkelijk te implementeren.
 6. Om het eenvoudig te houden, speciale gevallen niet regelen maar overlaten aan de plaatsingscommissie.
 7. Het moet een stimulans zijn voor het spelen van veel interne en externe partijen.

Hieronder staan de plaatsingscriteria van het vorige seizoen 2011/12. Het bestuur heeft het vaststellen van de plaatsingscriteria voor het huidige seizoen 2012/13 (die recht geven op een plaats in een extern team in 2013/14) in voorbereiding.

Het plaatsingssysteem

Een speler kan op drie wijzen in een extern team geraken:

 1. via directe plaatsing
 2. door kwalificatie op basis van rating of tpr
 3. aangewezen door de plaatsingscommissie

Nu volgt een beschrijving van ieder van deze drie wijzen.

 

Directe plaatsing

Dit is een beloning voor een geleverde prestatie, met name maar niet beslist uitsluitend, voor een prestatie in de interne competitie. Het gaat in deze categorie niet om een objectieve meting van schaakkracht maar simpel om winnen.

De prestaties die recht geven op een plaats in een team worden een aantal weken na aanvang van de interne competitie door het bestuur vastgesteld.

Voor 2011/12 zijn de criteria:

 • Plaats in C1: indien dit een tiental is in 2012/13, de eerste drie en indien een achttal de eerste twee in ieder van beide competitiehelften
 • Plaats in C2: indien dit een tiental is in 2012/13, de daar op volgende drie en indien een achttal de daar op volgende twee in ieder van beide competitiehelften
 • 2e klasse KNSB: de winnaars van de ratinggroep tot 2125 in ieder van beide competitiehelften
 • 3e klasse KNSB: de winnaars van de ratinggroep tot 2025 in ieder van beide competitiehelften
 • Promotieklasse SGA: de winnaars van de ratinggroep tot 1925 in ieder van beide competitiehelften
 • 1e klasse SGA: de winnaars van de ratinggroep tot 1800 in ieder van beide competitiehelften
 • 2e klasse SGA: de winnaars van de ratinggroep tot 1675 in ieder van beide competitiehelften
 • 3e klasse SGA: de winnaars van de ratinggroep tot 1525 in ieder van beide competitiehelften

Wanneer een winnaar zijn plek niet opeist, schuift het recht niet door naar de volgende op de ranglijst.

 

Kwalificatie op basis van rating of tpr

Ieder lid met een betrouwbare externe rating kwalificeert zich voor een klasse in de SGA of KNSB competitie. Iedere klasse krijgt daartoe een normrating. De externe rating is de KNSB-rating per 1 augustus zodat de resultaten van de externe competitie van het jaar ervoor verwerkt zijn. Een betrouwbare rating is een rating die door de KNSB als betrouwbaar wordt gezien. Dit betekent grofweg dat ze gebaseerd is op minimaal 25 partijen. De tpr’s zijn de tpr’s zoals die zijn berekend door de organiserende partij.

De huidige (2011/12) ratingcriteria zijn:

 • 2300, meesterklasse KNSB
 • 2200, 1e klasse KNSB
 • 2125, 2e klasse KNSB
 • 2025, 3e klasse KNSB
 • 1925, promotieklasse SGA
 • 1800, 1e klasse SGA
 • 1675, 2e klasse SGA
 • 1525, 3e klasse SGA
 • 0000, 4e klasse SGA

Dit is dus een kwalificatie voor een klasse. De speler kwalificeert zich daarmee voor een team in die klasse of -indien Caïssa geen team in de betreffende klasse heeft- voor het sterkste team in een lagere klasse. Wie een rating heeft van 2100 kwalificeert zich dus voor de 3e klasse KNSB. Mochten we op dat moment geen team in deze klasse hebben dan betekent dit dus kwalificatie voor het eerstvolgende team, bijvoorbeeld in de promotieklasse of zelfs de 1e klasse SGA.

 

Met een tpr resultaat is deze kwalificatie maximaal één klasse te verbeteren. Ook hier is er een lijstje met normen:

 • 2400, meesterklasse KNSB
 • 2300, 1e klasse KNSB
 • 2225, 2e klasse KNSB
 • 2125, 3e klasse KNSB
 • 2025, promotieklasse SGA
 • 1900, 1e klasse SGA
 • 1775, 2e klasse SGA
 • 1625, 3e klasse SGA

Voorbeeld: iemand met een rating van 1700 scoorde een tpr van 2100 in de externe. Zijn nieuwe rating is nu 1780 waarmee hij zich kwalificeert voor de 2e klasse SGA maar omdat zijn tpr hoger is dan de norm tpr van de 1e klasse SGA (2100 >= 1900) kwalificeert hij zich op basis van rating en tpr voor de 1e klasse. Dat zijn tpr ook hoger is dan de norm tpr van de promotieklasse is verder niet relevant want met een tpr score kun je je maximaal één klasse verbeteren ten opzichte van je rating.

Men kan de tpr die geldt voor kwalificatie in drie competities scoren:

 1. Keizer A (quorum: 8 partijen)
 2. Keizer B (quorum: 8 partijen)
 3. externe (quorum: 6 partijen)

In de externe telt uit praktische overwegingen enkel de tpr in het eigen team. Invalbeurten worden buiten beschouwing gelaten.

Voor het quorum tellen enkel werkelijk in die competitie gespeelde partijen. Voor het tpr quorum van de interne competitie tellen externe partijen of bye’s dus niet als partij.

 

Plaatsingscommissie

Het aantal personen dat zich voor een team kan plaatsen is maximaal het aantal borden minus twee. Deze laatste twee spelers en eventuele reserves worden door de plaatsingscommissie aangewezen.

In het algemeen zullen we proberen de normen zo te stellen dat het aantal kwalificanten gelijk is of net onder het aantal plaatsen zit. Wanneer er zich echter teveel mensen gekwalificeerd hebben voor een team geldt:

 • Direct geplaatsten plaatsen zich altijd.
 • De plaatsingscommissie beslist wie van de rating/tpr kwalificanten zich plaatst.

Indien mensen geen gebruik maken van hun plaatsing dan wordt zijn of haar plaats ingenomen door een andere kwalificant. Indien er geen kwalificanten meer zijn dan vult de plaatsingscommissie de plek in op de manier waarop ze ook de laatste twee plekken in het team invult.

De plaatsingscriteria die de commissie hanteert zijn:

 • Prestaties in de interne
 • Prestaties in de externe (ook bv recent kampioenschap)
 • KNSB rating per 1 augustus
 • Betrokkenheid bij interne competitie.
 • Persoonlijke wensen, zoals wel of niet op zaterdag, vriendenteams e.d.

 

Competitiereglement Interne Competitie Caïssa
door

 

 1. De interne competitie van Caïssa telt twee turnussen en begint in september. Iedere turnus telt minimaal 15 ronden. Voor het begin van de eerste ronde per turnus wordt de rangorde opgemaakt die is gebaseerd op de eindstand van de vorige turnus. Elke plaats krijgt een waardecijfer toegekend: de nummer één van het vorig seizoen krijgt het hoogste waardecijfer. De hoogte van dit cijfer wordt ieder jaar bij aanvang van de competitie door de wedstrijdleiding vastgesteld. De daarop volgende plaatsen krijgen opeenvolgende lagere waardecijfers (telkens 1 punt minder). Het waardecijfer van een speler bepaalt de plaats op de ranglijst.
 2. De winnaars van beide turnussen spelen in een match om het clubkampioenschap van Caïssa. De winnaar van deze match is clubkampioen van Caïssa en ontvangt de wisselbeker.
 3. De match voor het kampioenschap gaat over twee partijen, waarvoor dezelfde regels gelden als voor de interne. Bij gelijk eindigen volgen op de volgende avond twee rapidpartijen van 25 minuten per persoon per partij. Mocht de stand hierna ook nog gelijk zijn dan volgen er twee snelschaakpartijen van 5 minuten per persoon per partij. Als de stand daarna nog steeds gelijk is volgt er een snelschaakpartij waarbij de wit speler 6 minuten krijgt en de zwartspeler 5 minuten. De witspeler wint de match als hij deze partij wint en de zwartspeler wint de match bij remise of wanneer hij wint. Deze matches worden in principe gespeeld tijdens de eerste ronden van de zomercompetitie.
 4. De indeling voor de interne competitie geschiedt op de speelavonden om 19:45 uur precies. Aanmelding dient dus voor 19:45 te geschieden. Wie later komt wordt slechts ingedeeld, indien men de verlating vooraf gemeld heeft. Uiterlijk 20:15 uur worden de klokken aangezet. Men speelt in één turnus maximaal eenmaal tegen dezelfde tegenstander.
 5. Bij een overwinning krijgt men het waardecijfer van de tegenstander opgeteld bij de eigen punten; bij een remise de helft daarvan en bij verlies niets. De winnaar vult de uitslag in op de indelingslijst op de tafel van de wedstrijdleiding. Bij remise en afbreken is dit de taak van de witspeler.
 6. Als een partij wordt afgebroken, krijgen beide spelers (voorlopig) de helft van het waardecijfer van de tegenstander opgeteld bij de eigen punten. Na het uitspelen wordt dit verrekend. Indien een partij wordt afgebroken, maken de spelers een afspraak over datum en tijdstip van voortzetting. De partij dient binnen drie maanden, maar uiterlijk op de één na laatste avond van de turnus te worden beëindigd. Niet op tijd beëindigde partijen worden gearbitreerd door een team van ten minste drie spelers uit Caïssa 1, op voorwaarde dat deze spelers geen direct belang hebben bij de uitslag. Het bestuur beslist over de samenstelling van het arbitrageteam.
 7. Is het aantal spelers bij een ronde oneven, dan krijgt degene die niet speelt 2/3 van het eigen waardecijfer aan punten erbij. Een speler komt in een seizoen slechts éénmaal voor deze vergoeding in aanmerking. Bij niet spelen door de interne of externe wedstrijdleider of non-playing captain wordt 2/3 van het eigen waardecijfer aan punten vergoed. Bij afwezigheid wordt 1/3 van het eigen waardecijfer aan punten vergoed.
 8. Wanneer de onder punt 3 bedoelde match om het clubkampioenschap gelijktijdig met de zomer-rapidcompetitie wordt gespeeld, ontvangen beide spelers van de match per speelavond 60% van het eigen waardecijfer als punten in de zomercompetitie.
 9. Externe wedstrijden tellen slechts dan mee voor de interne competitie, indien ze op dinsdagen tijdens deze competitie worden gespeeld. Dit geldt zowel voor de KNSB- en SGA-cup als de SGA-competitie. De puntenvergoeding bedraagt 2/3 van het eigen waardecijfer, ongeacht de uitslag van de partij.
  Voor de aanvang van een nieuwe ronde worden een rondeverslag en een ranglijst in het speellokaal opgehangen. Tot vier speelavonden hierna kan protest worden aangetekend tegen gemaakte fouten.
 10. In de eerste ronde van de interne competitie wordt om de kleur geloot. Bij de volgende ronden wordt de kleur bepaald door het kleursaldo van de spelers. Wanneer spelers elkaar voor de tweede keer ontmoeten, wordt van kleur gewisseld.
 11. Nieuwe spelers kunnen meteen worden ingedeeld op een door de wedstrijdleider te bepalen plaats.
 12. De eindstand van de interne competitie vormt mede de basis voor de indeling van de teams in het volgende seizoen. Zie de hiervoor de plaatsingscriteria voor de externe competitie.
 13. Het speeltempo in de interne competitie bedraagt:
  1. het S.G.A. bondscompetitie tempo: 1¾ uur per persoon voor de hele partij, of
  2. 1¾ uur per persoon voor de eerste 40 zetten en vervolgens 20 zetten per uur, of
  3. 1½ uur per persoon voor de eerste 35 zetten en vervolgens 20 zetten per uur.
  Bij uiteenlopende voorkeuren prevaleert 1. over 2. en 2. over 3. Er wordt gespeeld volgens de officiële FIDE-regels. Alleen het artikel betreffende het afgaan van de mobiele telefoon wordt soepeler toegepast.
 14. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Inhoudsopgaven CaïssaNieuws
door

412 (juli 2007)

3 Redactioneel
De Externe
4 Het Eerste Hugo van Hengel
6 Het Tweede: Wie speelt er mee in twee? Tom Spits
10 Het Achtste Matthijs de Feber
11 Eindstanden seizoen 2006-2007
12 KNSB-cup: Caissa-HSG; Stellwagen-Narings Niek Narings
14 SGA-Rapidcompetitie Robert-Jan Schaper
15 Toch een prijs! Wim Suyderhoud
De Interne
De Matches
17 Breuker – van Maanen Dennis Breuker
19 van Maanen – Breuker Breuker/ van Maanen
21 Eindstand Turnus B
23 Voorstel KO-competitie Cas Zwaneveld
23 Partij van de Maand
23 Visser – Schoute Floris Schoute
25 Wie is toch die schaker?
Interview met Dennis Breuker Wim Suyderhoud
Persoonlijk Kampioenschap SGA
28 Arno Amsterdams Kampioen
28 Ouwendijk – Bezemer Arno Bezemer
30 Groep C ; Wilfred Oranje – van der Werf Peter van der Werf
31 Lang leve de veteranen! Frans Oranje
32 Het Kroegloperstoernooi
33 Schoonheid in Oud Zuid / Juryrapport
34 van Maanen – Riemersma Martijn van Maanen
35 Dekker – van Veelen Jouke van Veelen
35 Kampioen van de Baarsjes Tom Spits
36 Pearl Harbor Frans Roes
37 Nogmaals van Hulst – Balkenende (II) Rinus Balkenende
De Caissa-Jeugd
38 Lars Vogel kampioen Tom Spits
39 Afscheid van de jeugd Tom Spits
40 NK jeugd tot 8 jaar
41 De Kalender

411 (mei 2007)

3 Redactioneel Niek Narings
3 Van de Voorzitter Dennis Breuker
4 Vergelijk en Oordeel Het Bestuur
7 Begroting Huize Lydia Elwin Osterwald
8 Susan Rekent af Niek Narings
11 Zonder Rik Lith Roel van Duijn
13 Een fenomeen is niet meer Dennis Breuker
DE EXTERNE
16 C1 Naast kampioenschap Hugo van Hengel
16 C2 Winnen, winnen, winnen Tom Spits
We worden geen kampioen Tom Spits
19 Tan – Breuker Dennis Breuker
22 C4 Sterke start Martijn Dahlhaus
26 VAS 4 – Caissa 4 Robert-Jan Schaper
28 C5 Opinions are like assholes Wim Suyderhoud
31 C6 tegen Fischer Z 2 Peter van der Werf
33 C7 De heer Kwee Frans Oranje
34 Prof. van Hulst doceert … Johan van Hulst
37 Bronstein revisited Leo Oomens
41 Het Marshall-gambiet Hugo van Hengel
44 A horse, a horse! Wim Suyderhoud
45 Corus 2007 Gert van ‘t Hof
DE INTERNE
53 Commentaar op de stand Cas Zwaneveld
56 Partij van de Maand Hugo van Hengel
DE JEUGD Tom Spits
68 Interne competitie
69 Externe competitie
69 ElMiMi-toernooi
71 DE KALENDER

410 (december 2006)

3. van de redactie
4. van de voorzitter
4. ons nieuw adres
5. Adriaan gooit er nog een loper tegenaan
8. Het eerste wisselvallig
12. Het tweede ruw wakker geschud
14. Doodsverachting bij het vijfde
16. IJdele hoop bij het zesde
19. Coen slapeloos, Frans suf
22. Fritz verstoort schaakgeluk
23. Peter irriteert zwarte damevleugel
24. Menno ergens zoek
25. Enrico niet onthoofd
29. Arno schaamt zich nergens voor
34. Paul overleeft Gents schaaktoernooi
37. Rinus geveld door grijsaard
38. Even raden: “gedegen, laf en oersaai”
39. Pim verrast Bert onaangenaam
40. De koning van het zevende
43. Curieus
44. Frans opent kuil om snikkend in te vallen
46. Schaken was politiek
48. Martijn aan kop

407 (december 2005)

3 Van de redactie Ed Leuw
4 Van de voorzitter Leo Oomens
4 Van de secretaris Peter van der Werf
5 Van de materiaalcomm. Niek Narings
5 ALV 2005, notulen Peter van der Werf
8 C1 – Philidor 1 Hugo van Hengel
10 Purmerend 1 – C1, Mollen Gerard Rill
12 C1 – Dr. Max Euwe 1 Niek Narings
14 Wageningen 1 – C1 Niek Narings
15 C2 – Bloemendaal 1 Tom Spits
16 Alteveer 1 – C1 Tom Spits
17 C2 – Euwe 1 Dennis Breuker
18 DD 1 – C2 Herre Trujillo
20 Oosten-Toren 1 – C3 Herre Trujillo
21 ENPS/Quibus 1 – C4, Robert-Jan Schaper
22 Grasmat 1- C4 Robert-Jan Schaper
22 SBHA 1 – C5 Ed Leuw
23 C5 – ENPS/Quibus 3 Pim Zonjee
24 C6 – WSC 1 Wim Suyderhoud
25 Probleem 3 – C6 Wim Suyderhoud
26 C7 – Almere 8 Huib Vriens
27 Euwe 6 – C7 Huib Vriens
29 TOZ 2 – C8 Mirjam Klijnkramer
30 De charme van Gambiet Lydia van der Weide
31 Droevig einde Gambiet Het Parool
32 Het Micha Memorial redactie
38 Middenrif Leo Oomens
39 Elo-ratings Gert van ‘t Hof
49 Mobieltjes in de SGA Tom Spits
43 Degelijk ACT Chris Leenders
55 ACT 2005 Michael Wunnink
46 Gent zonder snip-snap-snor Aldo van de Woestijne
47 Stand na de laatste ronde Wedstrijdleiding

406 (augustus 2005): het vergadernummer

3 Van de redactie Ed Leuw
4 Van de voorzitter Leo Oomens
4 Van de secretaris Peter van der Werf
5 Uitnodiging ALV Het Bestuur
6 Notulen ALV 2004 Peter van der Werf
9 Waarover stemmen? Leo Oomens
10 De interne competitie Wim Suyderhoud
11 De externe competitie Dennis Breuker
12 Verslag materiaal Niek Narings
13 Verslag Jeugd Spits/De Feber
14 Baten en lasten Frans Oranje
16 Voorstel teamsamenstelling Dennis Breuker
16 Wijzigingen Fide-reglement Theo Weijers
18 Errit Petertsma trofee Dennis Breuker
19 Voorstel rookverbod Jeroen Hoogenboom
19 rectificatie Max Euwe Centrum
20 C2 De laatste horde Tom Spits
21 C4 kampioen! Erik Dekker
23 Terugblik zevende Huib Vriens
23 Terugblik tweede Tom Spits
24 KTV – C2 Tom Spits
25 Match tot 1800 Suyderhoud/McMillan
27 Match tot 1600 Ed Leuw
28 De Jeugd Spits/De Feber
31 Dame met feestneus Suyderhoud/Leuw
32 Reactie eindspelstudie Dennis Breuker
32 Mijn SGA PK Dennis Breuker
35 Mijn ACT-toernooi Ed Leuw
36 Tralala-schaak Niek Narings
37 Mijn ACT-toernooi Dennis Breuker
39 Mijn ACT-toernooi Peter van der Werf
41 Wie is die schaker? Tony Lith
42 Partij van de Maand 1 Rill, Zwaneveld, Breuker, Wunnink, Zonjee, Leuw
49 Partij van de Maand 2 Ruhwandl, Schipper, Venema, Oranje, Rill
54 Toekomst Gambiet Marjolein Denslagen
54 Micha’s boek Jeroen Hoogenboom
55 Eindstand tweede turnus wedstrijdleiding

405 (april 2005)

4 Van de voorzitter Leo Oomens
4 Van de secretaris Peter van der Werf
5 Over Micha Eddy Leuw
6 uitnodiging 7 mei Familie Leuw
7 toespraak 4 januari 2005 Johan van Hulst
8 partij Micha Leuw Jaap van Oosten
9 Micha’s Boek Micha’s Boek comité
9 Menashe Goldberg Robert Kikkert
12 Sopsweps – Caissa Paul Schipper
12 Hugo vHengel – Bottema Hugo van Hengel
14 Caissa 1 – Fischer Z. Niek Narings
15 Paul Schipper-J. Kroos Paul Schipper
16 Aran Köhler-Niek Narings Niek Narings
17 Soest – Caïssa 1 Coen Janssen
17 Niek Narings – De Haan,E Niek Narings
19 C1-WSC Niek Narings
21 Alteveer – C1 KAMPIOEN Niek Narings
21 De Jager-Michaël Wunnink Niek Narings
22 Mat, de oplossingen Dennis Breuker
23 Zukertort A’veen 4 – C2 Tom Spits
24 KTV – C2 Tom Spits
25 C2 – VAS 2 Tom Spits
26 K. Terstall – Dennis Breuker Dennis Breuker
27 HWP ZAANSTAD – C2 Tom Spits
28 Utrecht 3 – C2 Tom Spits
29 HWP H’lem – C2 Kampioen Tom Spits
30 Caissa 3 – Oosten-toren Cas Zwaneveld
31 TOZ 1 – Caissa 4 Martijn Dahlhaus
33 Caissa 4 – SBHA 1 Robert-Jan Schaper
34 Vennius, Co – Schaper, RJ Robert-Jan Schaper
35 Almere 6 – Caissa 4 Erik Dekker
36 Euwe 4 – Caïssa5 Tony Lith
36 vBannink- W. Suyderhoud Wim Suyderhoud
37 Caïssa 5 – Raadsheer 3 Peter van der Werf
37 P. vd Werf – Scheepmaker Peter van der Werf
37 Rob vSlooten – Tony Lith Tony Lith
38 Caïssa 6 gaat ervoor Leo Oomens
39 Caïssa 7 – VAS 10 Huib Vriens
39 De Pion 5 – Caïssa 7 Huib Vriens
40 Over zien en niet-zien Gert van ‘t Hof
42 Michaël Wunnink – Geelen Michaël Wunnink
43 Haakman,Adri – Spits,Tom Tom Spits
44 De SGA-Cup Cas Zwaneveld
45 De onreglementaire zet Tom Spits
45 mobiele telefoons Dennis Breuker
46 De Caïssa Jeugd Tom Spits
47 Schaken: halal of haram? Jaap Tanja
47 Eindspelstudie Wim Suyderhoud
48 Schaakprobleem Afek
49 Het Middenrif Leo Oomens
50 Corus 2005 Caïssaleden
56 Prof. Van Hulst doceert Pim Zonjee

404 (december 2004; kerstnummer)

3 redactioneel Leuw/Hoogenboom
4 Van de voorzitter Leo Oomens
4 Van de secretaris Peter van der Werf
4 Verklarende tekenlijst redactie
5 Lezers schrijven ons Dennis Breuker
5 Thema Avond redactie
6 Een zorgelijke overwinning Niek Narings
7 Ed Baarslag – Niek Narings Niek Narings
8 Caïssa blijft op koers Hugo van Hengel
10 VAS 3 – Caissa 3 Cas Zwaneveld
11 C5 iets boven het midden Ed Leuw
11 Tony Lith – Bas Bos Tony Lith
11 W. Suyderhoud – M. Ran Wim Suyderhoud
12 Promotiekansen C6 klein Leo Oomens
13 vTubergen – Leo Oomens Leo Oomens
13 Koen Hoffer -Van Lieverloog Koen Hoffer
14 Micha Pfeiffer – Koen Hoffer Koen Hoffer
14 Het Zevende Huib Vriens
15 Gallenkamp – Wilfried Oranje Wilfried Oranje
15 Een spannende avond! Johan v/d Klauw
16 Theo Nicolai – Paul Hogervorst Paul Hogervorst
16 SGA-cup Nieuwendam – Caissa Cas Zwaneveld
17 Het beest in de schaker redactie
18 Bobby Fischer (evolutietheorie) Frans Roes
20 De Caïssajeugd Matthijs de Feber
21 Notatieperikelen in een notendop Tom Spits
22 Eijgenbroodtoernooi redactie
22 Wunnink-Marjolein Theunissen Michaël Wunnink
23 Patriek Tromp-Michaël Wunnink Michaël Wunnink
24 Michaël Wunnink-Hans Vilder Michaël Wunnink
24 Joost vSteenis-Michaël Wunnink Michaël Wunnink
25 Michaël Wunnink- Hans Galjé Michaël Wunnink
26 Micha Leuw – Michaël Wunnink Michaël Wunnink
28 André Pietrow- Hugo van Hengel Hugo van Hengel
28 Eijgenbroodtoernooi Matthijs de Feber
29 Matthijs de Feber– M.Oudejans Matthijs de Feber
30 Eindstand Eijgenbroodtoernooi Gerie Opgenhaffen
31 Het Eijgenbroodtoernooi Frans Oranje
32 lekker offeren Coen Venema
34 Het Middenrif Leo Oomens
35 Juan de Roda-Michaël Wunnink Michaël Wunnink
37 Partij van de Maand redactie/Breuker
37 Pitt Treumann – Gerold Huter Pitt Treumann
37 Wim Suyderhoud – Bhudi Manuri Wim Suyderhoud
38 Hajo Jolles – Michaël Wunnink Hajo Jolles
39 Paul Hogervorst – Gert van ’t Hof Paul Hogervorst
40 Steve Michel – Cian O’Mahony Cian O’Mahony
41 Micha Leuw – Michaël Wunnink Michaël Wunnink
43 Stand interne na 14.12.04 Cas Zwaneveld/Wim Suyderhoud

403 (november 2004)

3 redactioneel Ed Leuw
4 Van de voorzitter Leo Oomens
5 notulen ALV, 31.08.04 Peter van der Werf
6 Van de penningmeester Frans Oranje
7 Toelichting jaarrekening Leo Oomens
7 Van de secretaris Peter van der Werf
8 Caissa 1 – Euwe 1 Niek Narings
8 Paul Schipper-M.Overeem Paul Schipper
9 Van der Hoeven-Narings Niek Narings
9 DD 1-Caissa 1 Albert Riemens
11 M. Wind – H. van Hengel Hugo van Hengel
12 Caïssa 2 – ASC 1 Tom Spits
13 E. Osterwald – W. Hennink Elwin Osterwald
14 De Eenhoorn 2 – Caissa 2 Tom Spits
15 Caissa 3 – de Amstel 1 Cas Zwaneveld
15 Geertsema – Herre Trujillo Herre Trujillo
16 C.vd Zanden – Cas Zwaneveld Cas Zwaneveld
17 Caissa 3 – Gambit 1 Cas Zwaneveld
17 Erik Dekker – Maarten Verhaar Erik Dekker
18 Pion 2 -Caissa 4 Robert Jan Schaper
19 Caissa 5 – VAS 7 Wim Suyderhoud
20 Caïssa 6 — Pion 4 Leo Oomens
20 Steven Kuypers—Tom Kooij Steven Kuypers
21 Almere 10 – Caissa 7 Huib Vriens
21 Pitt Treumann-Ruurd Admiraal Pitt Treumann
22 Scheidsrechterperikelen Tom Spits
23 Uitspraak competitieleider SGA Gerie Opgenhaffen
24 Zomercompetitie Cas Zwaneveld
25 Het Middenrif Leo Oomens
26 De Caïssajeugd Matthijs de Feber
27 De jeugd extern Matthijs de Feber
28 Toernooien: Prindicup Wim Suyderhoud
28 Tulleken – Dennis Breuker Dennis Breuker
30 Amsterdam Chase Tournament Pim Zonjee
31 ATC Vonk, J. – Leenders, Chris Chris Leenders
32 ATC Tsai – Ed Leuw Ed Leuw
32 Fuck a duck! (Hoogeveen) Garth Sylbing
33 Toernooiontwikkelingen Micha Leuw
39 Twee probleemstudies Dennis Breuker
39 Partij van de maand redactie/D. Breuker
39 Dekker, Erik – Nagel, Stef Stef Nagel
40 M. Wunnink – D. Breuker Wunnink/Breuker
42 Rill, Gerard – Breuker, Dennis Dennis Breuker
44 Venema, Coen – Oomens, Leo Coen Venema
44 Leenders, Chris – Leuw, Ed Chris Leenders
44 Leenders, Chr. – Sylbing, Garth Chris Leenders
45 Leuw, Ed – Oranje, Frans Ed Leuw
45 Abrahamse, R. – Nunnink, Jan Rene Abrahamse
45 Rill, Gerard – Leuw, Micha Gerard Rill
46 Suyderhoud, Wim – Tigelaar, S. W. Suyderhoud
46 Kankerhoekje: Clubliefde? Dennis Breuker
47 Kankerhoekje: Gezinsgeluk Jeroen Hoogenboom
47 Stand interne na 16.11.04 wedstrijdleiding
48 Graf Aljechin in Parijs Jetty Tempelman

402 (augustus 2004; vergadernummer)

2 Van de redactie
3 Geboortebericht
4 Uitnodiging
5 Notulen ALV 2003
10 Verslag wedstrijleider interne
11 De externe competitie
13 E.J. Petersma trofee
15 Verslag Jeugd
16 Balans
17 Staat van Baten en Lasten
18 Toelichting op de Balans en de Staat van Baten en Lasten Per 30 juni 2004
19 Voorstel verhoging contributie
De bar, oh, die bar
Van de secretaris
20 Voorstel teamssamenstelling seizoen 2004-2005
21 Albert Riemens en Leo Oomens: Voorstel aanpassing wintercompetitie: het afbreken
23 Funschaak??

401 (juni 2004)

3 redactioneel Leuw/Hoogenboom
4 van de voorzitter Leo Oomens
5 van de penningmeester Frans Oranje
5 van de secretaris Peter van der Werf
5 Erratum, partij Jolles Hajo Jolles
6 Bloemendaal – C1 Niek Narings
7 C1 – Fischers Z. Albert Riemens
7 Casper Blauw-Niek Narings Niek Narings
8 Nieuwendam – C1 Niek Narings
9 Niek Narings – Cor Croese Niek Narings
10 C2 – Philidor Leiden Tom Spits
11 C2, een overzicht Tom Spits
12 Isolani 2 – C4 Bas Lewerissa
13 Oosten Toren 2 – C4 Frans Roes
14 C5 – Amstel 2 Pim Zonjee
14 Ed Leuw – Michiel Spook Ed Leuw
15 C6 – Euwe 6 Leo Oomens
15 C7, tweemaal feest Matthijs de Feber
16 M. de Feber- R.Vlaanderen Matthijs de Feber
17 Het Omslag. the cover Jeroen Hoogenboom
18 Konings-loper-gambiet Niek Narings
23 1. c3 opening Dennis Breuker
23 Citatenhoek redactie
24 De Caïssajeugd Matthijs de Feber
25 De Jeugd extern Matthijs de Feber
26 Het Middenrif Leo Oomens
27 Remise claimen Tom Spits
28 Fischer Random Chess Micha Leuw
29 SGA Veteranentoernooi Tony Lith
31 Ratingmatch tot 1600 Frans Oranje
32 Ratingmatch tot 1800 Sander Tigelaar
34 Semantische Paring Jeroen Hoogenboom
35 Eindstand interne competitie Dennis Breuker

400 (april 2004)

3 van de redactie
4 van de voorzitter
4 Arjuna Ed Leuw
Twee partijen Arjuna Knoop Cas Zwaneveld, RobertJan Schaper
6 Caïssa 1 Niek Narings, Ron Nep, Niek Narings
9 Caïssa 2 Tom Spits
11 Caïssa 3 Cas Zwaneveld
12 Caïssa 4 Robert Jan Schaper
13 Caïssa 5 Ed Leuw
15 Caïssa 6 Leo Oomens, Frans Oranje
17 Caïssa 7 Huib Vriens
18 Het Middenrif Leo Oomens
20 Het Koningsloper-gambiet in het nauw? Niek Narings
23 De Jeugd Tom Spits
24 De mannen van 4h Jildo Kalma
25 Het persoonlijk kampioenschap van de SGA Micha Leuw, Coen Venema, Hugo van Hengel, Niek Narings, Ed Leuw, Chris Leenders, Tony Lith, Dennis Breuker, Jildo Kalma, Pim Zonjee, Hans Dirks, Rob Witt
37 Partij van de Maand Jildo Kalma, Matthijs de Feber, Bert Schaefers, Dennis Breuker, Leo Oomens, Niek Narings, Theo Hendriks
43 Ranglijst
Clubblad – CaïssaNieuws
door

CaïssaNieuws is het clubblad van de schaakvereniging Caïssa. Het komt 3 à 4 keer per jaar uit. Sinds nummer 400 (april 2004) is het A5-formaat verlaten en is gekozen voor het A4-formaat.

Redactie

De redactie van CaïssaNieuws wordt bestaat uit Wim Suyderhoud, Eric Coppoolse, Aldo van de Woestijne en Angelo Spiler. Bijdragen voor het eerstvolgende nummer kunnen worden gestuurd naar caissanieuws@gmail.com.

Archief

Er is een archief (recent en oud) van CaïssaNieuws met afleveringen in het PDF bestandsformaat. Om dit formaat te lezen heeft u Adobe Reader of anders Foxit Reader nodig. Beide zijn gratis.

Curiosum

Als curiosum kunt u hier het eerste nummer van het clubblad, dat toen nog „CAISSA”maandblad heette, downloaden: nummer 1 uit november 1951. Met dank aan Jeroen Hoogenboom.

Eindstand 2e turnus jeugd 2008
door
 1	 Eli			158 2	 MaxA			109 3	 Alexander		105 4	 Adrian			 97 5 	 Isidor			 88 6	 Ruben			 81 7	 David			 78 8	 Simon			 74 9	 Maarten		 73 10	 Emiel			 70 11,12  Oscar, Cem		 69 13	 Sarah			 68 14	 Dani			 63 15	 Paul			 59 16	 Yassine		 58 17	 Aidan			 44 18	 Jesse			 42 19	 MaxB			 28 20	 Roberto		 21 21 	 Laila			 12 

Eindstand groep A
1 Eli, 2 Max A, 3 Alex, 4 Adrian, 5 Isidor, 6 Ruben, 7 Simon, 8 Oscar
Eindstand groep B
1 David, 2 Emiel, 3 Cem, 4 Yassine
Eindstand groep C
1 Maarten, 2 Sarah, 3 Dani, 4 Paul, 5 Aidan, 6 Jesse, 7 Max B, 8 Roberto, 9 Laila

Finalewedstrijden
door
 Kampioenschap:    1e A-groep	Eli – Adrian 2e A-groep	Ruben – Max A 3e A-groep	Alexander – Isidor 4e A-groep	Simon – Oscar 1e B-groep	David – Emiel 2e B-groep	Cem – Yassine 1e C-groep	Maarten – Sarah 2e C-groep	Dani – Paul 3e C-groep	Aidan – Jesse 4e C-groep	Max B - Roberto Laila voorlopig reserve 
Club van 50
door

Caïssa kent een Club van 50. Dit is een club waarvan de leden van Caïssa lid kunnen worden door een eenmalige bijdrage/donatie te storten op de bankrekening van Caïssa van bijv. € 50, meer of minder mag ook. Het geld wordt beheerd door het bestuur van Caïssa en zal in principe alleen worden aangebroken voor onvoorziene kosten of kosten die maar eens in de zoveel jaar zullen terugkeren, zoals het aanschaffen van een laptop of printer. Aan het lidmaatschap zijn geen persoonlijke voordelen verbonden, maar wel voor de club als geheel. Wij roepen alle leden op om lid te worden van de club van 50 door een bedrag over te maken op bankrekening 4602882 t.n.v. S.V. Caïssa o.v.v.”Club van 50″.

Stand van de Club van 50 per 1 juli 2011: € 2496,49.

 

Baten seizoen 2007/2008 € 1.899,99 20 personen hebben gedoneerd
Uitgaven seizoen 2007/2008 € 143,51 -/- verhuiskosten Huize Lydia
Stand per 30 juni 2008 € 1.756,48
Baten seizoen 2008/2009 €  250,00 + 4 personen hebben gedoneerd
Uitgaven seizoen 2008/2009 € 250,00 -/- huur stand open dag VU
Stand per 1 juli 2009 € 1756,49
Baten seizoen 2009/2010 € 190 3 personen hebben gedoneerd
Stand per 1/7/2010 € 1946,49
Baten seizoen 2010/2011 € 550 4 personen hebben gedoneerd
Stand  per 1/7/2011 € 2496,49