Wij blijven de komende jaren spelen in Huize Lydia
door
Dit heeft het bestuur onlangs besloten, conform de wens van de overgrote meerderheid van de leden, die blijkens de enquête ook bereid is de budgettaire consequenties te accepteren. Met de exploitant van Lydia, Combiwel, zijn inmiddels afspraken gemaakt die een weliswaar forse maar gezien de omstandigheden ons inziens billijke huurverhoging behelzen, inclusief een overgangsregeling.
Voor het komende seizoen stelt het bestuur voor de contributie met 10 Euro te verhogen. Om zeker te stellen dat de club ook op langere termijn in Lydia kan blijven zonder verdere materiële contributieverhoging, heeft een aantal leden zich bereid verklaard tot een zogeheten periodieke gift. Dit houdt in dat men zich in een schriftelijke overeenkomst vastlegt om gedurende 5 jaar jaarlijks een individueel te bepalen bedrag aan de club te schenken, welk bedrag dan volledig fiscaal aftrekbaar is. Het bestuur is zeer verheugd met dit initiatief, en hoopt op navolging. Verzoek aan degenen die hiertoe bereid zijn, contact op te nemen met mijzelf (voorzitter@caissa-amsterdam.nl) of met penningmeester Pold Gomperts (penningmeester@caissa-amsterdam.nl).
Verder is op basis van de uitkomsten van de enquête besloten om vooralsnog niet te tornen aan het aantal speelavonden. De zomerstop zal dus 4 weken bedragen, zoals voorheen.
Uiteraard zal dit onderwerp inclusief budgettaire aspecten nader aan de orde komen in de Algemene Ledenvergadering aan het begin van het nieuwe seizoen. Maar wij wilden u alvast geruststellen dat onze prettige speellocatie voor de nabije toekomst zekergesteld is.
Als u nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel niet die bij het bestuur aan te kaarten.
Johan van Hulst 1911 – 2018
door
Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid Prof. Johan van Hulst op donderdag 22 maart jl. is overleden, op de gezegende leeftijd van 107 jaar. Voortreffelijk schaker, oorlogsheld en aimabel mens. Binnenkort volgt een uitvoeriger in memoriam op deze website; en wij zullen hem in ieder geval op het naar hem vernoemde snelschaak-toernooi op 10 april a.s. herdenken.

Zie ook de verslaggeving op nos.nl.

Schaaktafels in het Vondelpark
Steun de petitie
door

In meerdere gemeenten in Nederland beijvert Jesús Medina zich om schaaktafels geplaatst te krijgen op openbare plekken. Ook in het Vondelpark. Geen commerciële drijfveren, enkel uit passie voor de schaaksport. Ondersteun dit initiatief  door het tekenen van de petitie via www.petities24.com/schaaktafelsamsterdam (for English: www.petitions24.com/chesstablesamsterdam). En moedig vrienden en bekenden via sociale media aan dit ook te doen.

Een erelid en een lid van verdienste erbij!
door
Tijdens de ALV van 5 september zijn bij acclamatie Dennis Breuker tot erelid benoemd en Robert-Jan Schaper tot lid van verdienste.

Oud-voorzitter Dennis, reeds lid van verdienste, werd verheven tot erelid nu hij door zijn verhuizing naar de regio Nijmegen lid af dreigde te worden. De voordracht hiertoe kwam van ex-Caissaan Tom Spits, en werd door Tony Lith en Wim Suyderhoud ter vergadering ondersteund. Als voornaamste redenen gelden Dennis’ uitstekende regie van de fusie met Euwe; en zijn onafgebroken actieve bijdrage aan de club als bestuurslid, webmaster, teamleider, in de organisatie van het Eijgenbrood-toernooi, schrijver van stukjes in CaissaNieuws, en van het HEKS software programma dat vroeger voor de indeling van de zomercompetitie werd gebruikt. Moge het erelidmaatschap voor Dennis een extra stimulans zijn om nog vaak op de club te blijven komen!

Robert-Jan werd op voordracht van Abe Willemsma tot lid van verdienste benoemd bij zijn vertrek uit het bestuur na meer dan 10 jaar. Vooral vanwege zijn opbouw van onze jeugdafdeling, die inmiddels tot de grootste van Nederland behoort. Met niet aflatende energie heeft Robert-Jan een goed functionerende organisatie neergezet, waarbij hij veel leden van Caissa heeft weten te motiveren een bijdrage te leveren.  Het geduld en enthousiasme waarmee hij ook persoonlijk aan de allerkleinsten de beginselen van het schaakspel bijbrengt, is lovenswaardig. Ook nu hij het stokje van jeugdleider aan Debby Nieberg heeft overgedragen, zal hij ongetwijfeld een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de continuering en verdere uitbouw van de jeugdafdeling.

Dennis en Robert-Jan, gefeliciteerd. Deze eretitels zijn dik verdiend.

Dringend gezocht: Wedstrijdleider Intern of Indelingscoördinator
door
Ondanks herhaalde oproepen heeft zich tot op heden niemand gemeld voor de bestuursfunctie van Wedstrijdleider Intern. Als die positie vacant blijft, hebben we komend seizoen in ieder geval een Indelingscoördinator nodig. Anders kunnen we geen interne competitie gaan spelen.

Er is een goed functionerende Indelingscommissie die iedere clubavond zorgt voor de indeling van de interne competitierondes. De Indelingscoördinator maakt deel uit van deze commissie en heeft twee hoofdtaken:

  • Een agenda maken voor de bezetting van de wedstrijdtafel, zodat iedere dinsdag tenminste twee leden van de indelingscommissie aanwezig zijn;
  • Zorgen dat de uitslagen aan het eind van de avond worden verwerkt en daags erna worden geplaatst op de website (dit laatste is geautomatiseerd, dus niet meer dan een druk op de knop).

Kennis van het Sevilla indelingsprogramma is een vereiste, maar dat is niet ingewikkeld dus kan al doende worden aangeleerd.

Wie is bereid de functie van Indelingscoördinator te vervullen, voor het gehele seizoen of in ieder geval voor de komende herfst-turnus? Meld je spoedig bij voorzitter@caissa-amsterdam.nl.

Materiaalavond a.s. dinsdag 22 augustus
door
Na 4 weken zomerreces heropent Huize Lydia a.s. dinsdagavond weer de deuren. Net als vorig jaar houden we dan een materiaalavond om alle stukken en klokken te controleren met het oog op het nieuwe seizoen. Als velen van jullie komen helpen, is dat in een uurtje gepiept en resteert er volop tijd om te vluggeren of bij te praten.
Wie komt het bestuur versterken?
door
Met ingang van het nieuwe seizoen (vanaf september) zoeken wij een wedstrijdleider intern en een jeugdleider. Twee functies die we absoluut moeten invullen.

Het gaat bij beide functies vooral over het waarborgen van een goed verloop van de vaste clubavond op dinsdag.

We hebben een actieve en goed functionerende jeugdafdeling waarbij veel leden en ouders helpen. Voor de interne is er een indelingscommissie die wekelijks zorgt voor de indeling. Een en ander moet vanuit het bestuur worden aangestuurd. Dit hoeft niet veel tijd te kosten, maar moet wel gebeuren.

Geïnteresseerden kunnen zich melden via voorzitter@caissa-amsterdam.nl. Als je eerst beter wilt weten wat de bestuursfunctie behelst, kan je dit ook direct opnemen met Rik Salomons (WL intern) of Robert-Jan Schaper (Jeugd).

Gezocht: versterking van het Caissa Web Team
door
Onze website is het uithangbord van de vereniging, en het belangrijkste communicatiemiddel. Wij zijn op zoek naar deskundige en enthousiaste leden die willen meewerken aan het up-to-date houden, zowel in technisch opzicht, als qua 'content'. Er is behoefte aan 1 of 2 programmeurs met kennis en ervaring op IT gebied, en 1 of 2 web-redacteuren die het leuk vinden om te redigeren en te zorgen voor een dynamische site. Interesse? Meld je aan bij Peter van der Vlis (voorzitter@caissa-amsterdam.nl)